Spomíname

Apríl 2007 / Prečítané 1893 krát
Tak tíško odišla duša tvoja, nestihla si povedať zbohom rodina moja.
Dňa 16. 3. 2007 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, mama a babka
Žofia JANÁSOVÁ.
S láskou v srdci spomína manžel a deti s rodinami.
 
  Dňa 4. apríla 2007 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil
náš manžel, otec, dedko
Jozef BAUER.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka a smútiaca rodina.
Dňa 9. 4. 2007 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho otca, dedka, brata a švagra
Ondreja TANČÁRA.
Spomienka v našich srdciach vždy zostane. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
 
  Mal som vás všetkých rád, chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musel som vás opustiť. Neplačte, nechajte ma tíško spať, čo mi bolo súdené, muselo sa stať.
Dňa 13. 4. 2007 uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel, otec
Juraj KOVAČOVSKÝ.
S láskou a bôľom v srdci spomínajú manželka Eva, synovia Juraj, Martin a Ján. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku. Ďakujeme.
Dobrý človek nikdy neumiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 22. 4. 2007 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil vo veku 73 rokov náš drahý manžel, otec, dedko
Bohumil KŘUPALA.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Janka, Martinka s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
 
  Dňa 21. 4. 2007 sme si pripomenuli nedožitých 40 rokov
Petra KOVAČOVSKÉHO.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a súrodenci. Prosíme tých, čo ho poznali o tichú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 14. 4. 2007 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia
Eduarda ŠVARCA.
Venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka,
dcéra s rodinou a synovia s rodinami.
 
  Dňa 13. 4. 2007 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia našej drahej
Veroniky NOSKOVIČOVEJ.
Venujte jej, prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Dňa 21. 5. uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, svokor a dedko
Emil CHALÁNY.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. Prosím, venujte mu s nami tichú spomienku.
 
  Kto v srdci žije, nezomiera.
Dňa 22. 4. 2007 uplynul smutný rok, odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel, ocko, dedko
Stanislav MIKLENČIČ.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli,
ďakuje manželka Irena s rodinou.
Dňa 9. 5. 2007 si pripomenieme nedožitých 80 rokov
nášho drahého otca, dedka, brata
Matúša KLAMA.
Zároveň si 25. 6. pripomenieme 3. výročie jeho úmrtia.
Smútiaca rodina.
 
  Dňa 25. 4. 2007 sme si pripomenuli nedožité 50. narodeniny
Milana SATKA.
Spomína manželka, deti Barbora, Dominika a ostatná rodina.

Ohodnoťte článok: