Otvorená odpoveď na otvorený list

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2007 / Prečítané 1548 krát
   V minulom čísle Pezinčana ma vyzvali obyvatelia Muškátovej ul. 2 – 8, aby som sa vyjadril k výstavbe bytového domu na mieste dnešného padajúceho betónového múru a trávnatej plochy, ako i časti pozemkov susediacej priemyselnej zóny. V otvorenom liste je veľa nepresností a zavádzajúcich informácií, na ktoré chcem reagovať, pričom sa vôbec nemienim na niekoho vyhovárať, ale musí byť jasné, kto nesie v danom prípade svoj podiel zodpovednosti (lebo o žiadnej vine sa hovoriť nedá) za plánovanú stavbu.
1. Predaj pozemku odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo, ktoré vedelo na aký účel ho predáva. Primátor môže blokovať jeho rozhodnutie len v dvoch výnimočných prípadoch, a to ak by rozhodnutím bol spáchaný trestný čin alebo predaj by bol pre mesto zjavne nevýhodný. Potom musí byť rozhodnutie MsZ prijaté trojpätinovou väčšinou. A to sa nestalo, takže som nemohol rozhodnutie nepodpísať.
2. Vo vašom liste sa hovorí o tom, že v územnom konaní bolo veľa klamstiev a nezrovnalostí a že Mesto Pezinok – stavebný úrad vaše pripomienky zamietol. Dôrazne upozorňujem, že Stavebný obecný úrad je prenesenou kompetenciou štátnej správy, nie je v rozhodovaní viazaný Mestským úradom a aj odvolania proti rozhodnutiam SOÚ idú na Krajský stavebný úrad, teda štátny orgán. Do rozhodnutia SOÚ nemôžem ako primátor zasahovať. Ak došlo k pochybeniu tak KSÚ správne uložil SOÚ aby pochybenia odstránil, prípadne začal nové konanie. Na tomto základe sa urobilo aj nové meranie svetlotechnických parametrov, teda či naozaj príde k zatieneniu vašich bytov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave konštatuje vo svojom rozhodnutí 20. 3. 2007 ,,...že navrhovaná stavba nespôsobí zníženie doby preslnenia v okolitých objektoch pod normou stanovenú hranicu. Námietky účastníkov konania považujeme za neopodstatnené..." Pred vydaním tohto rozhodnutia SOÚ prerušil už 26. 2. konanie v tejto veci a vyčkal na toto rozhodnutie.
3. K vyjadreniu nemenovanej zástupkyne Krajského stavebného úradu len konštatovanie, že je práve v právomoci KSÚ túto stavbu nepovoliť alebo ju eliminovať, keďže, ako píšete, bola zdesená jej umiestnením. V opačnom prípade jej vyjadrenie nie je nič viac ako alibizmus alebo neprofesionalita.
4. K firme VISTA REAL mám rovnako objektívny a profesionálny vzťah, ako k všetkým ostatným firmám a nemám ani indície, že by túto stavbu niekto zo zastupiteľstva protežoval. Tak ako mnohé iné firmy, si i oni podali žiadosť o územno-plánovaciu informáciu, z ktorej sa dozvedeli, že Územný plán im tu nebráni umiestniť bytový dom, samozrejme s podmienkou, že dodržia všetky požiadavky definované stavebným zákonom.
Ak máte i naďalej dojem, že výstavbou tohto bytového domu by boli porušené vaše práva alebo bytové podmienky máte možnosť sa opätovne odvolať proti rozhodnutiam SOÚ na KSÚ či na súdy.
   Vážení obyvatelia Muškátovej ulice 2 – 8, neberte, prosím, moju odpoveď ako výhovorky alebo prenášanie zodpovednosti na iných. Len, a o to vás prosím, rozlišujte konkrétnu zodpovednosť a možnosti, ktoré mám ako primátor pri riešení takýchto problémov a pre vás iste nepríjemnej situácie. Na druhej strane chcem upozorniť aj na situáciu v tejto časti sídliska, ktorá hraničí s výrobnou a podnikateľskou zónou a ktorá už dnes ovplyvňuje vaše bývanie (viem to z vašich sťažností na okolité prevádzky). Nebude preto aj pre vás výhodnejšie, keď medzi vašou bytovkou a podnikateľskou zónou bude stáť bytovka, ktorá bude tieto negatívne vplyvy zmierňovať? Hovorí sa, že žiadna kaša sa neje taká horúca, ako sa navarí. Preto si myslím, že aj v tomto prípade treba postupovať s chladnou hlavou a najmä komunikovať navzájom.
Oliver Solga, primátor
 

Ohodnoťte článok: