Základná škola na Holubyho ulici bude zrušená

Apríl 2007 / Prečítané 3022 krát
  Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 5. apríla rozhodlo o podaní návrhu na vyňatie Základnej školy, Pezinok, Holubyho 14 zo siete škôl a školských zariadení k 31. 8. 2007. Dôvodom je demografický vývoj v Pezinku a nedostatočné krytie finančných potrieb školy prideleným normatívom.
   Dňa 18. 4. 2006 sa uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľmi škôl. Hlavnou témou rokovania boli voľné kapacity v triedach na ostatných školách, spôsob podania tejto informácie rodičom žiakov, možnosti zamestnania učiteľov, ktorých aprobácia je žiadaná. Závery zo stretnutia sú:
 – každý rodič, ktorého dieťa navštevuje ZŠ Holubyho dostane do konca apríla list s informáciou o voľných miestach na ostatných školách;Základná škola na Holubyho ulici.
– termín prijatia žiaka do školy bude do 30. 5. 2007. Je dôležité dodržať ho aj z dôvodu, že je zákonom stanoveným termínom, dokedy riaditelia škôl nahlasujú zriaďovateľovi počty žiakov na vyučovanie etickej výchovy a náboženskej výchovy;
– riaditelia škôl vydajú predbežné rozhodnutia. Rozhodnutím Ministerstva školstva o vyradení školy zo siete im bude doručené Rozhodnutie o prijatí žiaka do školy.
   Škola zaniká až vyňatím zo siete škôl a školských zariadení, o čom v zmysle zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodne Ministerstvo školstva SR.
 
Voľné miesta na základných školách  (okrem ZŠ Holubyho)
1. a 2. ročník: voľné miesta všetky ZŠ
3. ročník: všetky ZŠ okrem Fándlyho
4. ročník: len na ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ Orešie
5. ročník: všetky ZŠ (Fándlyho a Kupeckého len výberové triedy)
6. – 9. ročník: len na ZŠ Na bielenisku a ZŠ s MŠ Orešie

Ohodnoťte článok: