Pezinok - mesto priateľské k seniorom

Marec 2007 / Prečítané 1850 krát
  Mesto Pezinok na základe zákona č. 195/1998 Z.z., podľa § 15 a podľa VZN č. 10/2005 poskytuje opatrovateľskú službu.
História poskytovania opatrovateľskej služby:
– opatrovateľská služba sa poskytovala na začiatku prostredníctvom ONV, neskôr tieto kompetencie prešli na Obvodné úrady, potom na Okresné úrady, na Bratislavský samosprávny kraj a nakoniec prechodom práv a povinností na mestské úrady;
– opatrovateľskú službu v domácnosti prevzalo Mesto Pezinok od Bratislavského samosprávneho kraja dňa 1. 1. 2004 v počte opatrovaných 107 a v počte opatrovateliek 102, 1 koordinátor, 1 vodič;
– táto služba bola zmluvou o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb odovzdaná Centru privátnych sociálnych služieb Privilégiom, n.o. dňa 1. 1. 2004 – 31. 12. 2005, s počtom opatrovaných 44 a personálom v počte 31;
– v súčasnosti Mesto Pezinok zabezpečuje starostlivosť o 43 opatrovaných s personálom 32 opatrovateliek.
 Príprava obedov v kuchyni v ZŠ Na bielenisku  Opatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:
1. nevyhnutných životných úkonov
a) bežné úkony osobnej hygieny, vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC 6 Sk/deň
b) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití 8 Sk/deň
c) starostlivosť a výchova nahradzujúca prirodzené rodinné prostredie, dohľad 12 Sk/hod.
2. nevyhnutné práce v domácnosti
a) donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola 8 Sk/deň
b) nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace s prevádzkou domácnosti 14 Sk/deň
c) práce spojené s udržiavaním domácnosti 48 Sk/deň
d) príprava raňajok, obeda, prípadne olovrantu alebo večere 18 Sk/deň
e) pranie osobnej bielizne, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne 6 Sk/kg
3. formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím
Rozvoz obedov do domácnosti opatrovaným.   Sprievod na lekárske vyšetrenie, na vybavovanie úradných záležitostí, do školy a zo školy, do zamestnania a zo zamestnania, sprievod na kultúrne podujatia, na telovýchovné podujatia a na iné verejné podujatia 6 Sk/deň
  Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti klienta počas pracovných dní.
   V rámci opatrovateľskej služby sa najčastejšie využíva dovoz obedov, v súčasnosti zabezpečujeme dovoz stravy do domácnosti 85 opatrovaným. Túto prácu zabezpečuje vodič a jedna opatrovateľka. Obedy sa dovážajú priamo do domácnosti opatrovaného.
Kontakt:
   Zariadenie opatrovateľskej služby, Komenského č. 23, 902 01 Pezinok, tel. 033/642 2711, vedúca terénnej opatrovateľskej služby: Martina Valková, resp. Mestský úrad Pezinok, odd. školstva a sociálnych vecí, Radničné nám. 7, tel. 033/6901 130, vedúca odd.: Renáta Minarovičová.
 

Ohodnoťte článok: