Programové vyhlásenie mestského zastupiteľstva

Marec 2007 / Prečítané 1484 krát
Dokončenie z minulého čísla
SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A ZDRAVOTNÍCTVO
 – Prístavbou rozšírime kapacitu domova dôchodcov (ZOS) na Komenského ulici;
– Podporíme činnosť Klubu dôchodcov a spoločenských organizácií;
– Zabezpečíme bezbariérový prístup do verejných budov pre telesne postihnutých;
– Zameriame sa na vyhľadávanie a pomoc sociálne odkázaným rodinám, poskytneme im pracovné príležitosti;
– Vykonáme generálnu opravu polikliniky, rozšírime škálu lekárskych odborností, zadaptujeme priestory pre zdravotníctvo aj v ďalšej mestskej budove.
SAMOSPRÁVA A MESTSKÝ ÚRAD
 – V práci mestského úradu zefektívnime jeho činnosť zavedením nových informačných technológií, umožníme občanom bezplatný prístup na internet a rozšírime ich informovanosť o dianí v meste;
– Garantujeme, že všetky dôležité rozhodnutia budú prerokované na verejných fórach občanov a v odborných tímoch;
– Budeme úzko spolupracovať s cirkevnými inštitúciami a občianskymi združeniami a organizáciami v meste;
– Dáme vypracovať audit na verejné osvetlenie a začneme jeho výmenu, aby sme dosiahli vyššiu kvalitu osvetlenia a šetrenie elektrickej energie. Súčasťou bude aj nové osvetlenie v Zámockom parku. Vykonáme audit a pasportizáciu reklamných zariadení;
– V centre mesta vybudujeme fontánu a osadíme kópiu známeho súsošia Prešiarov.
EKONOMIKA
 – Budeme podporovať rozvoj podnikateľskej sféry, rozvoj služieb a cestovného ruchu;
– Nakladanie s financiami mesta sprehľadníme formou Programového rozpočtu;
– Budeme efektívne nakladať s majetkom mesta a zveľaďovať ho.
ŠKOLSTVO, KULTÚRA A PAMIATKY
 – Budeme pokračovať v začatej rekonštrukcii a modernizácii škôl a školských zariadení v pôsobnosti mesta. Uskutočníme reštrukturalizáciu školských inštitúcií a zariadení, vykonáme efektívne ekonomické opatrenia pre ich existenciu;
– Podporíme činnosť študentského parlamentu a iniciatívy mladých ľudí v oblasti športu, kultúry, vzdelávania a využívania voľného času;
– Budeme napomáhať zdravému a všestrannému rozvoju pezinskej mládeže a podporovať jej mravné a etické kvality ako i duchovný rozvoj;
– Organizovaním a podporou kultúrneho a umeleckého života sa budeme snažiť získať čo najviac obyvateľov k spoluúčasti na vytváraní estetických a etických hodnôt;
 – Dokončíme začatú generálnu rekonštrukciu amfiteátra;
– Budeme pokračovať v oprave hradieb a ďalších historických pamiatok.
ŠPORT
 – Budeme sa snažiť získať investora na vybudovanie umelej ľadovej plochy na hokej a korčuľovanie;
– Všetkými dostupnými formami a prostriedkami podporíme rozvoj mládežníckeho športu, podporíme šport na sídliskách a rekreačný šport;
– Podporíme mestské športové súťaže, ako aj celoslovenské a medzinárodné podujatia, či účasť Pezinčanov na týchto podujatiach;
– Poskytneme verejné priestranstvá, telocvične a dvory na športovanie;
– Podporíme dostavbu klubovne orientačných bežcov v amfiteátri, iniciujeme vybudovanie ďalších klubovní a priestorov na šport, podporíme vybudovanie nových priestorov pre Dobrovoľný hasičský zbor;
– vybudujeme cyklokrosovú dráhu a rozšírime skejtpark;
– Budeme sa snažiť získať do majetku športovú halu na Komenského ulici;
– Budeme pokračovať v druhej etape rekonštrukcie športového areálu na Komenského ulici (futbalový areál).
REKREÁCIA A CESTOVNÝ RUCH
 – Podnietime vybudovanie zábavného centra a diskotéky pre mládež pri nákupnom centre Sahara alebo v inej časti mesta;
dež pri nákupnom centre Sahara alebo v inej časti mesta;
– Zrekonštruujeme alebo vybudujeme detské ihriská vo všetkých materských školách;
– Sprístupníme ďalšie cyklochodníky;
– Podporíme organizovanie festivalov, trhov a spoločenských podujatí, ktoré by prilákali do mesta domácich i zahraničných návštevníkov a rozvíjali tak cestovný ruch.
CAJLA
 – Vybudujeme nové oplotenie cintorína;
– Vybudujeme parkovacie miesta pri futbalovom štadióne;
– Vybudujeme klub dôchodcov a priestory pre spoločenské udalosti a stretávanie Cajlanov;
– Budeme iniciovať prevádzku malej predajne potravín v budove patriacej Mestu;
– Vyriešime problém dopravy vo večerných hodinách malým autobusom.
GRINAVA
 – Spolu s BVS iniciujeme výstavbu splaškovej kanalizácie v celej Grinave;
– Vybudujeme chodník od nákupného centra (Tesco, Mólo) do Grinavy, popri sade na ľavej strane štátnej cesty;
– Budeme pokračovať v začatom budovaní chodníkov;
– Zabezpečíme vyčistenie potoka po celej dĺžke jeho toku;
– Zrekonštruujeme komunikáciu na ul. Vinice.

Ohodnoťte článok: