Spomíname

Marec 2007 / Prečítané 1831 krát
Dňa 1. 3. 2007 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, svokra a deduška
Pavla AULITISA.
Spomienka v našich srdciach vždy zostane. S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry s manželmi, vnúčatá Dávidko, Miško a Zuzka.
 
  Dňa 14. 3. 2007 uplynulo 18 rokov, čo nás opustila
naša drahá mama
Júlia NOSKOVIČOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.
Dňa 28. 3. 2007 sme si pripomenuli nedožité 65. narodeniny našej mamy a manželky
Eriky SEKANINOVEJ.
S úctou spomína manžel, syn s rodinou a dcéra s priateľom.
 
  Dňa 29. 3. 2007 uplynulo 25 rokov, čo nás navždy opustil
náš brat, švagor, ujo
Ladislav KRASŇANSKÝ.
V srdci naňho spomínajú sestry a brat s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.
Odišiel si z nášho života, my ostali sme sami,
navždy budeš v srdciach tých, čo ťa milovali.

Dňa 29. 3. 2007 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš manžel,
otec a brat
Milan KRASŇANSKÝ
a 2. 4. 2007 si pripomíname jeho nedožité 50-te narodeniny.
Spomínajú manželka Viera s deťmi a súrodenci s rodinami.
 
  Dňa 29. 3. 2007 sme si pripomenuli nedožité 65. narodeniny manžela a otca
Františka MYSLÍKA.
Dňa 16. 4. 2007 si pripomenieme päť rokov od jeho úmrtia.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Marika, synovia Róbert, Ferko a ostatná smútiaca rodina.
Kto v srdci žije, nezomiera!
Dňa 7. 4. 2007 uplynie smutný rok, odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel, otec, dedko
Dominik RUŽA.
Za tichú spomienku všetkým, ktorí nezabudli, ďakuje manželka Emília s rodinou.
 
  Dňa 13. 4. 2007 uplynie 5 rokov, čo nás opustil syn a brat
Štefan KRCHŇÁK.
S láskou a úctou spomína celá rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 17. marca uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, babička a švagriná
Anna LIŠKOVÁ,
rod. Šmahovská.
S hlbokým žiaľom a úctou spomínajú manžel a synovia s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Manžel Jozef.
 
  Dňa 28. marca 2007 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel a otec
Milan HONZÍK.
S úctou a vďakou spomínajú manželka, syn a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Dňa 23. 3. 2007 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša drahá mamička a babička
Genovéva TÁBOROVÁ.
Spomína päť dcér a dvaja synovia a ostatná rodina.