Mesto Pezinok - Mestská polícia

Marec 2007 / Prečítané 2113 krát
vyhlasuje výberové konanie
na miesto príslušníka Mestskej polície Pezinok, s týmito požiadavkami:

Zamestnávateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
Funkcia: príslušník mestskej polície
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie s maturitou
Iné kritériá a požiadavky: trestná a občianska bezúhonnosť, vek vyšší ako 21 rokov, osoba duševne a telesne spôsobilá na plnenie úloh obecnej polície, vodičský preukaz skupiny B
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania a životopis, doklad o ukončení štúdia, odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace.
Iné vítané doklady alebo odbornosti: osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon plnenia úloh mestského policajta, zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva na výkon povolania, zamestnania alebo oprávnenia.
Požadované osobné vlastnosti a schopnosti:
1. Slušné a rázne vystupovanie, schopnosť potlačiť impulzívnosť konania v záťažových situáciách.
2. Prísna sebadisciplína, zodpovednosť a kolegialita.
3. Kladný vzťah k práci, obetavosť a iniciatíva pri plnení úloh .
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s dokladmi zasielať poštou alebo osobne na adresu: Mesto Pezinok, Mestská polícia, Radničné námestie 7, 902 01 Pezinok.
 

Ohodnoťte článok: