Mesto Pezinok vyhlasuje výberové konanie

Marec 2007 / Prečítané 1507 krát
Mesto Pezinok
vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme
na obsadenie miesta
vedúceho finančného oddelenia
s týmito predpokladmi a požiadavkami:
1. zamestnávateľ: Mesto Pezinok
2. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: vedúci finančného oddelenia
3. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
4. iné kritériá a požiadavky: znalosť legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel samosprávy, jazykové znalosti, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti
5. požadované doklady: životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 11. 4. 2007 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK VFO“.
Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie, ktoré sa uskutoční v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 1. poschodie, č. dv. 12, dňa 25. 4. 2007 v čase od 14.00 hod.
   Bližšie informácie poskytne Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta Mestského úradu v Pezinku, telefonicky na č. 033/69 01 111 (sekretariát prednostu), príp. e-mailom: sebesta.miroslav@msupezinok.sk .

Ohodnoťte článok: