O doprave a adresnosti

Mgr. Oliver Solga / Marec 2007 / Prečítané 1640 krát
   Dnes by som vás chcel, vážení spoluobčania, vo svojom mene, ale aj v mene poslancov mestského zastupiteľstva a pracovníkov mestského úradu požiadať o to, aby sťažnosti, žiadosti a námety, ktoré nám posielate mali svojho odosielateľa. Jednoducho – aby nezostali anonymné. A to najmä vtedy, keď nám posielate svoje, hoci aj kritické, podnety na zlepšenie jestvujúceho stavu, alebo pripomienky, ktoré pomáhajú veci pohnúť dopredu a v konečnom dôsledku skvalitniť život v našom meste. Uvediem aspoň jeden príklad. Pred dvoma mesiacmi prišla požiadavka obyvateľov ulice Sama Chalúpku, v ktorej žiadali vybudovanie chodníkov, opatrenie, ktoré by znížilo rýchlosť pre automobily a tiež umiestnenie značky zakazujúcej vjazd vozidiel nad 3,5 tony. Žiadosť podpísalo 32 občanov, ale chýbalo meno toho, kto žiadosť spisoval a komu máme zaslať odpoveď alebo výzvu na ďalšie rokovanie. Chcem len upozorniť, že každé riešenie dopravy alebo osadenie dopravných značiek musí byť prekonzultované a schválené dopravným inžinierom Okresného dopravného inšpektorátu v Pezinku a výroba každej značky a jej osadenie sa musí objednať. Toto všetko chvíľu trvá a nám chýba práve tá spätná väzba, či nami navrhované riešenie je pre vás prijateľné a vykonané úpravy spĺňajú vaše predstavy. Chcem znovu upozorniť nielen na písomný alebo mailový kontakt, ale najmä na skutočnosť, že každú prvú stredu v mesiaci sú na mestskom úrade (tiež v Grinave a na Cajle) k dispozícii dvaja poslanci, ktorí podnety občanov evidujú a predkladajú na kompetentných miestach. Žiaľ, zatiaľ len veľmi málo občanov využíva možnosť priameho kontaktu so svojimi poslancami. Preto som sa rozhodol, že budeme pravidelne organizovať stretnutia s občanmi, na ktorých budeme zbierať podnety, navrhovať riešenia a informovať vás o chystaných zámeroch mesta, napr. aj v stavebnej oblasti. Na záver len konštatovanie, že práve na podnet rodičov sú už namontované spomaľovače rýchlosti na začiatku Cajlanskej ulice, ale aj pri ďalších školách. Počul som však na našu adresu už aj výčitky, že sa spomaľuje doprava, ničia sa autá, atď... Každý mi však určite dá za pravdu, ak poviem, že život a zdravie našich detí je nad všetky dopravné a iné obmedzenie či komplikácie. A potvrdia to najmä všetci tí, ktorých deti chodia do škôl na Kupeckého, Na Bielenisku, na ul. gen. Pekníka či na Fándlyho.
Oliver Solga primátor