Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie

Marec 2007 / Prečítané 1725 krát
   Mestské zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí 13. marca na návrh mestskej rady schválilo príspevky pre sociálnu oblasť, kultúru a šport na rok 2007. Finančná podpora z rozpočtu mesta predstavuje 3,75 mil. Sk, z toho na sociálne účely 250 tis., kultúru 500 tis. a šport 3 mil. Sk. Časť prostriedkov ostáva zatiaľ na účte mesta ako rezerva.

Schválené dotácie:
SOCIÁLNA OBLASŤ – Jednota dôchodcov na Slovensku-Grinava (na činnosť v r. 2007, účinkovanie spev. skupiny Jajoba) 5 tis., Slov. zväz telesne postihnutých – ZO Pezinok (Flóra BA, Agrokomplex Nitra, integr. pobyt Sklené Teplice, jazda zruč.) 15 tis., OZ DOTYK Pezinok (rekondičný pobyt Michalovce pre 7 členov) 7 tis., Združenie kresťanských seniorov (zájazdová a prednášková činnosť v r. 2007) 15 tis., 61. zbor Modrý oblak – skauti (na úhradu výdavkov na klubovňu, materiál na činnosť oddielov) 10 tis., Zákl. organizácia SZPB (kytice a vence k výročiam, administratíva) 15 tis., Miestny odbor ŽIVENY (na tématický zájazd a prednáškovú činnosť v r. 2007) 10 tis., Cirk. zbor ECAV na Slovensku, pre mládež (na činnosť v r. 2007 – práca s mládežou) 10 tis., Klub Venuša v meste Pezinok (na činnosť a autobus na Deň pokory a vďaky 2007 – Terchová) 5 tis., MsO Jednota dôchodcov Slovenska v Pezinku (rekreácia členov v Tatrách – na autobus, šport. hry seniorov) 15 tis., Zväz diabetikov Slovenska – ZO Pezinok (na činnosť v r. 2007, edukačné pobyty, porad. činnosť, počítač) 10 tis., PAX Christi Slovakia (letný detský tábor – doprava, spoloč. a šport. hry, vstupenky pre deti) 10 tis., Centrum pre rodinu MaMaTaTaJa (na celoročné aktivity v CPR + prev. náklady) 30 tis., Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (na činnosť v r. 2007 – telefón, poštovné, cest. výd.) 5 tis., Združenie abstinentov ALFA (na relaxačnomotivačný pobyt v Turč. Tepliciach pre členov) 5 tis., Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím (na činnosť – MDD, film a divad. predstavenie, lístky na plaváreň, rekond. pobyt) 10 tis.
   Spolu 177 tisíc Sk, rezerva 73 tisíc Sk..

KULTÚRA – OZ P.R.D. (Etnofestival) 20 tis. a Cibulák 50 tis., Únia žien Slovenska (súťaž amatérov, súťaž Spieva Pezinok, spievajte s nami, Žena za volantom) 15 tis., Malokarpatský banícky spolok (reprez. na baníckych podujatiach na Slovensku a v zahraničí – cestovné a ubytovanie) 20 tis., folk. skupina Obstrléze pri KD Hrnčiarska 44 (0-tý roč. prehliadky senior. folk. skupín, prop. materiály, poštovné a cest. náhr.) 5 tis., Dychová hudba Grinavanka (oprava a údržba nástrojov, notový materiál, údržba krojov, propagácia ozvučenie) 20 tis., Občianska iniciatíva Grinava (kult.-spol. akcie, miestne tradície – sviatky jari, Deň matiek, Vianoce, Nový rok) 10 tis., Dobr. hasičský zbor pri SOU PK (súťaž graf. prác detí Požiarna ochrana očami detí v r. 2007) 2 tis., Malokarpatská knižnica v Pezinku (nákup knižničnoinformačných fondov, kult.-vých. podujatia pre čitateľov a verejnosť) 30 tis., Peter Sandtner (na vydanie knihy Pezinskí kňazi II.) 10 tis., Pezinskí šafráni pri MsO JDS Pezinok (zakúpenie literatúry, notového materiálu, časti jednotného oblečenia) 3 tis., Tomáš Václav (hudobné aranžmá na vlastnú skladbu na medz. súťaž Universe Prag talent) 3 tis., AD UNA CORDA, občianske združenie (6. roč. benef. koncertu Cesty k sebe – propag., doprava, zapožičanie hud. nástrojov) 15 tis., OZ Spolok Dychová hudba Cajlané (7. roč. festivalu Dychovky v preši – plagáty, bulletiny, kateringové služby, doprava, dary) 50 tis., OZ Galéria Štefana Prokopa (organizovanie výstavy k 20. výročiu úmrtia sochára Š. Prokopa) 20 tis., OZ RADOSŤ pri meste Pezinok (odmena za vedenie súboru, režijné náklady) 5 tis., Eva Šišková (vydanie zbierky básní Z lekárne srdca) 10 tis., Miestny klub Slovenského Orla v Pezinku (na organizáciu kult.-šport. podujatí pre deti a mládež) 10 tis., Špeciálna základná škola (dofinanc. projektu Keramika a hrnčiarstvo v ŠZŠ) 10 tis., Malokarpatské múzeum v Pezinku (na Keramické trhy 2007) 50 tis., Mestský úrad (na divadelné predstavenie na Deň učiteľov) 5 tis., ZuzaArt production SR (na divadelný festival To najlepšie z humoru na českej scéne) 50 tis., Základná umelecká škola E. Suchoňa (na 7. ročník festivalu E. Suchoňa – propagácia a honoráre) 15 tis., Gymnázium Pezinok (na cestu pre študentov do Štrasburgu – víťazi súťaže Euroscola 2007) 7 tis., Q-EX, a.s., Trenčín, p. Bohumil Hanzel (publikácia Ignác Bizmayer – mesto odkúpi 10 kníh po 1500 Sk) 15 tis.
   Spolu 450 tisíc Sk, rezerva 50 tisíc Sk.
 

Ohodnoťte článok: