Z polikliniky mestské zdravotnícke zariadenie

Ing. Juraj Pátek / Február 2007 / Prečítané 1923 krát
  Mesto Pezinok, po veľkom úsilí primátora Mgr. Olivera Solgu a vedenia mesta, získalo budovy polikliniky výmenou za iný majetok s Bratislavským samosprávnym krajom. Je nepochybné, že predchádzajúci majitelia či už Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo vnútra alebo Bratislavský samosprávny kraj, neinvestovali do technického stavu budov žiadne finančné prostriedky, čo sa prejavilo na jeho súčasnom vzhľade. Z tohto dôvodu mestské zastupiteľstvo schválilo založenie obchodnej spoločnosti, ktorá svojou činnosťou a za výdatnej finančnej podpory (investície do rekonštrukcie a iné) Mesta Pezinka, zabezpečí postupnú rekonštrukciu budov a vytvorenie prostredia, ktoré si zdravotníci a predovšetkým občania mesta Pezinka a blízkeho okolia zaslúžia.
    Už v tomto roku MsZ vyčlenilo z rozpočtu 2 mil. Sk na výmenu okien v novej časti budovy Mestského zdravotného strediska. Ďalej je nevyhnutné zrekonštruovať tepelné hospodárstvo, kanalizáciu a všetky rozvody energií a obnoviť fasádu budovy so zateplením. Tieto investície sa budú realizovať postupne a po predchádzajúcom súhlase MsZ.
   Mestské zastupiteľstvo založilo obchodnú spoločnosť so 100-percentnou majetkovou účasťou Mesta Pezinka pod názvom Mestské zdravotné stredisko, ktorej hlavným predmetom činnosti je prenájom nebytových priestorov neštátnym lekárom. Každý lekár v prenajatých priestoroch prevádzkuje ambulanciu na základe licencie pridelenej Lekárskou komorou a povolenia na prevádzku činnosti, v tomktorom odbore, ktoré vydáva v rámci svojej kompetencie Bratislavský samosprávny kraj. Za zmienku stojí, že akýkoľvek problém, prípadne sťažnosť v súvislosti s lekárskym ošetrením nie je v kompetencii riaditeľa MZS, ale výlučne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, odboru zdravotníctva a humánnej farmácie, vedúca oddelenia MUDr. Oľga Veselá, CSc., Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Tel.: 02/4826 4902, e-mail: zdravotnictvo@region-bsk.sk .
   Ďalšou dôležitou informáciou pre občanov je to, že od 1. januára 2007 organizátorom a prevádzkovateľom Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP) je Obchodná spoločnosť INT-PED, s.r.o., konateľmi ktorej sú MUDr. Helena Orlická a MUDr. Pavol Orlický. Priestor a rozsah poskytovania LSPP sa nezmenil. Kontakt na LSPP: tel. 033/641 3536, pondelok – štvrtok od 8.00 do 8.00 hod., piatok od 14.00 hod., sobota a nedeľa od 8.00 do 8.00 hod. Informácie týkajúce sa LSPP v pracovných dňoch dostanete od 8.00 hod. na tel. čísle 033/641 2444, 5, 6, kl. 127.
   V prípade sťažností na zdravotnú straostlivosť sa obracajte na: 1. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (www.udzs.sk ), 2. Úrad Bratislavského samosprávneho kraja (MUDr. Oľga Veselá).
   Samozrejme, každý podnet alebo informáciu uvítame a pokúsime sa ju riešiť v rámci našich kompetencií a možností.
Ing. Juraj Pátek,  riaditeľ MZS, s.r.o.