Kompetencie mesta pri poskytovaní sociálnych služieb

Január 2007 / Prečítané 2354 krát

1) Rozhoduje:
– o poskytovaní opatrovateľskej služby
a o úhrade za túto opatrovateľskú službu (o povinnosti občana zaplatiť úhradu za opatrovateľskú službu, ktorá sa poskytovala neprávom bez úhrady, alebo za nižšiu úhradu);
 – o poskytovaní prepravnej služby, a o úhrade za túto prepravnú službu;
 – o poskytovaní starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré zriadilo ako svoju organizačnú jednotku, o skončení poskytovania starostlivosti v tomto zariadení;
 – o povinnosti osôb uvedených v § 45 ods. 1, 2 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, platiť úhradu za sociálne služby, ktoré poskytuje, alebo výške úhrady, ak nedôjde k dohode s týmito osobami;
 – o odňatí sociálnej služby, o zastavení poskytovania sociálnej služby, o znížení alebo zvýšení úhrady;
 – v druhom stupni vo veciach, v ktorých správnom konaní v prvom stupni koná a rozhoduje zariadenie sociálnych služieb.
 2) Uzatvára zmluvu:
 – o poskytovaní sociálnej pôžičky;
 – o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb subjektmi, alebo právnickými osobami, ktoré majú oprávnenie poskytovať sociálne služby podľa zákona č. 195/1998 o sociálnej pomoci.
 3) Vykonáva poradenstvo pri riešení rodinných a sociálnych problémov.
 4) Poskytuje pomoc pri zabezpečení prístrešia.
 5) Organizuje spoločné stravovanie.
 6) Utvára podmienky pre záujmovú činnosť,
kultúrnu činnosť a na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov.
 7) Vyhľadáva občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu.
 8) Eviduje občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu službu.
 9) Uzatvára dohodu:
 – o úhrade za sociálnu službu, ktorú poskytuje, alebo za poskytnutú starostlivosť v zariadeniach, ktoré zriadilo ako organizačnú jednotku;
 – o počte odobratých jedál podľa § 20 odst. 5, ak sa občanovi poskytuje starostlivosť;
 – v zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadilo ako svoju organizačnú jednotku.
 Sociálne služby sa poskytujú bezplatne alebo za úhradu. Zákon č. 195/ 1998 Z.z. o sociálnej pomoci vymedzuje platenie úhrady za poskytnutú sociálnu službu podľa druhu poskytovanej služby a podľa rozsahu, s prihliadnutím na príjem a majetok občana. Zároveň poukazuje na vyživovaciu povinnosť rodičov, detí a osôb, ktoré sa s ním spoločne posudzujú. Obec na plnenie úloh na úseku sociálnej pomoci má právomoc vydávať všeobecne záväzné nariadenie mesta.


Ohodnoťte článok: