Od 1. januára sa menia dane a poplatky

Milan Oravec / December 2006 / Prečítané 2066 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku na svojom zasadnutí 13. novembra schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2006, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien.
   Na základe tejto novely dochádza od 1. januára 2007 k zvýšeniu dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad.
   Pri dani z nehnuteľnosti sa zvyšuje daň za ornú pôdu, vinice a ovocné sady z doterajších 0,35 na 0,50 percent zo základu dane. Mení sa i daň za trvale trávnaté porasty z 0,25 na 0,90 % zo základu dane.
   Sadzba dane fyzických osôb za byty a rodinné domy sa navyšuje o 1 Sk za m2.
   Od 1. januára sa zvyšuje poplatok za vývoz komunálneho odpadu. Fyzické osoby v rodinných domoch budú platiť viac o 10 halierov za osobu a deň, v bytovkách sa poplatok zvyšuje z 500 na 536,50 Sk za osobu.
   Celé nové VZN o miestnych daniach a poplatkoch bude zverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke Mesta (www.pezinok.sk).
   Novela je vydaná v súlade so zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.