Z rokovania Zastupiteľstva BSK

Ing. Jana Pešková / December 2006 / Prečítané 2302 krát
Dňa 6. decembra poslednýkrát v tomto roku zasadalo Zastupiteľstvo BSK. Po prvýkrát sa konalo v novej rokovacej sále v zrekonštruovanej budove BSK na Sabinovskej ulici č. 16 v Bratislave. Zasadnutie patrilo medzi najdôležitejšie v tomto roku, pretože hlavným bodom rokovania bol návrh rozpočtu BSK na roky 2007 – 2009. Rokovaniu o návrhu rozpočtu predchádzalo schválenie správy o plnení rozpočtu k 30. 9. a návrhu na úpravu rozpočtu na rok 2006. V ďalšom bode poslanci schválili návrh Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 13/2006 o dani z motorových vozidiel. Na základe tohto VZN sa od 1. 1. 2007 zvýšia sadzby dane z motorových vozidiel v priemere o 10 %. Zvýšený výber dane z motorových vozidiel sa použije prioritne na zabezpečenie údržby a prevádzky regionálnych ciest v kraji a na financovanie výkonov vo verejnom záujme v oblasti dopravy. Nové VZN nájdete na webovej stránke BSK (www.region-bsk.sk ) alebo na príslušných daňových úradoch. Nasledujúcim bodom rokovania bol návrh rozpočtu BSK na roky 2007 – 2009. Poslanci sa s návrhom rozpočtu oboznámili už vopred na rokovaní všetkých odborných komisií, takže v diskusii na rokovaní Zastupiteľstva neboli zásadné pripomienky a rozpočet schválili 41 hlasmi všetkých prítomných poslancov. Rozpočet na rok 2007 je vyrovnaný a príjmy a výdavky rozpočtu sú 2 684 178 tis. Sk. Niekoľko ďalších bodov rokovania sa týkalo práce hlavného kontrolóra, ktorý poslancom predložil správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za 1. polrok 2006, správu o kontrole vybavovania sťažností a petícií obyvateľov za 1. polrok a návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na rok 2007. Poslanci schválili odmenu hlavného kontrolóra za 2. a 3. štvrťrok 2006. Na záver sa predseda BSK Vladimír Bajan a podpredsedníčka Monika Flašíková-Beňová poďakovali poslancom za ich prácu v roku 2006 a vyslovili presvedčenie, že aj v nasledujúcom roku bude práca poslancov a celého Úradu BSK viesť k zveľaďovaniu nášho kraja.