Poskytovanie dotácií z rozpočtu BSK

Ing. Jana Pešková / December 2006 / Prečítané 2251 krát
V rozpočte BSK sa každoročne vyčleňujú finančné prostriedky aj na poskytovanie dotácií. Poskytovanie dotácií z rozpočtu BSK upravuje VZN č. 8/2005. Dotácie sú určené pre obce na území BSK, fyzické osoby – podnikateľov a pre právnické osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo sídlo na území BSK. Dotácie je možné poskytnúť na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a na podporu zamestnanosti na území BSK. V súlade s uvedeným účelom je možné dotáciu poskytnúť na podporu zamestnanosti, spolufinancovanie projektov podporovaných z fondov EÚ, verejnoprospešné projekty, ktoré propagujú región BSK, rozvíjajú novátorské a netradičné aktivity v regióne, podporujú rozvoj cestovného ruchu a poskytovanie sociálnych služieb. Ďalej je dotáciu možné použiť na ozdravenie a ochranu životného prostredia a zachovanie a rozvíjanie kultúrneho dedičstva. Žiadosť sa podáva na úrade BSK, ak presahuje sumu 50 tis. Sk termín podania žiadosti je do 25. februára kalendárneho roka. V prípade dotácie do 50 tis. Sk je možné žiadosti podávať do 30. novembra kalendárneho roka, v ktorom sa má dotácia čerpať. Žiadosť musí mať písomnú formu a musí obsahovať náležitosti uvedené v uvedenom VZN. Žiadosti nad 50 tis. Sk posudzuje osobitná komisia a predkladá na schválenie zastupiteľstvu BSK. Žiadosti s výškou dotácie do 50 tis. Sk schvaľuje predseda BSK.
VZN č. 8/2005 nájdete na webovej stránke BSK www.region-bsk.sk . S prípadnými otázkami sa môžete obrátiť aj na moju e-mailovú adresu: peskova.jana@msupezinok.sk .

Ohodnoťte článok: