MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Mgr. Oliver Solga / December 2006 / Prečítané 1639 krát
na prenájom nebytových priestorov v budove Starej radnice, súpisné číslo 1 na parcele č. 4969, ktorá je vo vlastníctve Mesta Pezinok podľa Listu vlastníctva č. 4234 v k.ú. Pezinok a to konkrétne nebytové priestory :
– miestnosť č. 204 vo výmere 15,50 m2;
– miestnosť č. 205 vo výmere 17,00 m2;
– miestnosť č. 206 vo výmere 15,65 m2;
– miestnosť č. 207 vo výmere 15,25 m2.

Podmienky :
1.
Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať :
a) účel nájmu,
b) určenie priestoru/ priestorov o ktoré má záujemca záujem. Každá miestnosť má vlastný vstup z chodby,
c) ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „Sk / m2 / rok“, minimálna výška 3.000 Sk/m2/rok, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady,
d) doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity.

2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je pracovník oddelenia správy majetku na Mestskom úrade v Pezinku.

3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu : Mestský úrad v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku, na prízemí v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby) a výrazné označenie heslom „VK Stará radnica – nebytový priestor m. č. .................. “.

4. Lehota na podávanie žiadostí sa končí dňa 10. 1.2007 o 11.00 hod.

5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.

6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.

7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

8. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach :
– vykonania obhliadky nebytových priestorov na Ing. Ivana Dubeka, vedúci oddelenia správy majetku, tel. č. 033/6901 170, e-mail: dubek.ivan@msupezinok.sk  (uskutočnené obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode);
– organizačných na Mgr. Renátu Gottschallovú, vedúca právneho oddelenia, organizátor súťaže, tel. č. 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .Ohodnoťte článok: