Gotická architektúra na Holubyho ulici

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / December 2006 / Prečítané 2593 krát
V lete tohto roku sa na parcele meštianskeho domu na Holubyho ulici č. 22, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, uskutočnil spoločný historicko-architektonický, reštaurátorský, archívny a archeologický výskum, ktorý predchádzal plánovanej rekonštrukcii objektu. Jeho výsledky sú významným prínosom pre dejiny mesta. Výskum, ktorý prebiehal súčasne v suterénoch domu a na nádvorí priniesol množstvo informácií o charaktere osídlenia tohoto miesta a Pezinka vôbec. Z písomných prameňov poznáme majiteľov domu od konca 18. storočia. Najstarším známym bol garbiar Ján Juraj Ritter, uvádzaný v daňovej knihe mesta Pezinka vo fiškálnom roku 1791/92. Po ňom vlastnili dom dedičia J. Ebenspangera (1797/98 – 1799/1800), garbiar Ján Marton (do 1834/35), jeho vdova a potom dedičia (do 1842/43), Katarína Hochschornerová (do 1850/51), Karol Kieszig (do 1894), potom krátko jeho vdova Žofia. Nasledoval Samuel Haden, ktorému dom patril do roku 1920. Posledným známym majiteľom domu bol Róbert König, ktorý ho vlastnil ešte v roku 1933.
Poloha domu na jednej z hlavných ulíc mesta, ktorá sa spomína už v roku 1425, umožňovala domnienku o staršom osídlení parcely. Architektonicko-historický a reštaurátorský výskum vyslovil predpoklad, že dnešnému renesančno-barokovému domu predchádzal minimálne jeden starší, stredoveký kamenný objekt. Túto možnosť podporil aj nález viacerých gotických architektonických prvkov a následný archeologický výskum ju potvrdil. Na nádvorí domu sa podarilo odkryť zahĺbený drevozemný hospodárský objekt, datovaný keramickým materiálom do 15. storočia. Tento zanikol násilne požiarom a jeho zvyšky, deštruované ohňom, sa opreli o existujúce kamenné murivá, ktoré tak boli tiež datované do 15. storočia. Vzhľadom na nález dvoch železných streliek do kuše môžeme vysloviť predpoklad, že požiar domu mohol vzniknúť počas niektorej násilnej udalosti v pohnutom období 15. storočia. Mohlo by ísť o vpád husitov v roku 1428, údajné vyplienenie mesta bratríkmi v roku 1439 alebo o rok 1508, keď mesto zničili nepriatelia grófa Petra z Pezinka. Mesto bolo spustošené až do tej miery, že množstvo usadlostí zostalo veľmi dlho opustených a gróf Peter musel opäť pozvať kolonistov, ktorí vyľudnené územie dosídlili.
Dôležité informácie priniesol aj výskum suterénných priestorov. Prestavba pôvodného zahĺbeného prízemia stredovekého domu na vinársku pivnicu bola nálezom mince z roku 1676 datovaná do prelomu 17. a 18. storočia. V priestore, ktorý bol identifikovaný ako lisovňa bola pod betónovou dlážkou odkrytá pôvodná podlaha a do nej zapustené zariadenie pre veľkokapacitný lis približne z 18. storočia. Toto zariadenie tvorila tehlová skruž s kamenným závažím v juhozápadnom rohu lisovne, menšou skružou na kaďu s muštom v strede pivnice a pásom tehál, postavených na kant, ktorý slúžil na spevnenie podložia pod samotným lisom. Zaujímavým objavom bol tiež nález garbiarskych drevených kadí, zapustených do zavezeného koryta potoka. Pod nimi sa nachádzal ďalší objekt, jama vyplnená čiernou zeminou a väčším množstvom zvieracích kostí a črepov, datovaných do prelomu 15. a 16. storočia. Je pravdepodobné, že garbiarska tradícia v tomto dome pretrvávala už od stredoveku, ako to naznačuje aj pôvodný názov Holubyho ulice z roku 1425.
Kombinovaný výskum meštianskeho domu na Holubyho ulici 22 bol dodnes najkomplexnejším historicko-architektonickým, reštaurátorským, archívnym a archeologickým výskumom na území mesta. Jeho výsledky majú pre Pezinok obrovskú hodnotu. Pomáhajú vytvoriť si obraz pomerne vyspelého a bohatého stredovekého mesta, v ktorom sa v tom čase vytvorili dostatočné podmienky na vznik bohatej vrstvy ľudí, ktorí si mohli dovoliť stavať nákladné kamenné domy. Za to, že dnes tieto informácie máme, treba vysloviť poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii trojmesačného výskumu.