MESTO PEZINOK vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE

Mgr. Oliver Solga / December 2006 / Prečítané 2056 krát

MESTO PEZINOK

vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE


na prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v polyfunkčnej budove na ulici M. R. Štefánika č.10 v Pezinku, súpisné číslo 24, na parc. č. 4941/1 – zastavané plochy a nádvoria, podľa LV č. 5167 v k.ú. Pezinok, a to konkrétne:
miestnosť č. 101 na 1. poschodí o výmere 31,30 m2;
– miestnosť č. 108 na 1. poschodí o výmere 12 m2.


Podmienky:
1. Podanie písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:
a) účel nájmu,
b) ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „Sk/m2/rok“, v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady,
c) doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity.
2. Obhliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, ktorým je správca budovy v zast. Kvetoslava Slováková, č.t. 033/641 2845.
3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Pezinku (prízemie, vedľa pošty) v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby), a výrazné označenie heslom „VK M. R. Štefánika č.10 – nebytový priestor“.
4. Lehota na podávanie žiadostí sa končí dňa 10. 1. 2007 o 11.00 hod.
5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne s tým oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.
8. Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach:
– vykonania obhliadky nebytových priestorov na Kvetoslavu Slovákovú (za správcu budovy, č. t. 033/641 2845), obhliadky sa budú uskutočňovať po vzájomnej dohode;
– organizačných na Mgr. Renátu Gottschallovú, vedúcu právneho oddelenia, organizátor súťaže, č. t. 033/6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .


Ohodnoťte článok: