Ekonomika mesta v rokoch 2002 – 2006

Ing. Juraj Pátek / November 2006 / Prečítané 1739 krát
V nedávnej relácii Televízie Pezinok Téma sme sa spolu s primátorom Oliverom Solgom a Doc. Reném Bílikom, členom Mestskej rady, zaoberali hodnotením Programového vyhlásenia MsZ v Pezinku za obdobie rokov 2002 – 2006. Vzhľadom na značne rozsiahlu tému a množstvo diváckych otázok sme sa z časových dôvodov nestihli zaoberať veľmi dôležitou otázkou a to je ekonomická stabilita mesta, rozpočet a dopad fiškálnej decentralizácie na ekonomický chod mesta. Z toho dôvodu si vás dovolím v stručnosti informovať aspoň o základných ukazovateľoch ekonomického vývoja mesta Pezinok.
Súčasné MsZ a nové vedenie mesta nastúpilo v roku 2002 cestu pokračovania budovania a rozvoja mesta. Dovolím si povedať, že sme pokračovali v dobre rozbehnutej ekonomickej pozícii mesta a mali sme vytvorené slušné základy pre ďalšie zveľaďovanie nášho mesta a jeho ekonomickej prosperity. Bolo treba ale zmeniť určitú filozofiu a spôsob nakladania s mestským majetkom, lebo sme chceli výjsť v ústrety občanom. Mám na mysli napr. predaj pozemkov pod chatami a ich okolí, o ktoré sa títo ľudia dlhé roky starali a zveľaďovali tým mestský majetok, predaj pozemkov pod garážami, ktoré mali občania nevysporiadané a tiež predaj mestských pozemkov ako nevyužiteľného verejného priestranstva na rozšírenie rodinných domov prípadne prístavby. Prejavilo sa to v príjmoch do mestskej pokladnice a tým sme si vytvorili možnosť financovať nové chodníky, parkoviská alebo opravovať školské budovy a vylepšovať materiálno-technické vybavenie materských škôl a sociálnych zariadení, ktoré mesto prevzalo od štátu, ale bez dostatočného financovania.
Veľmi dôležitým krokom bolo zavedenie fiškálnej decentralizácie od 1. januára 2005. To znamená, že štát prerozdelil výber dane z príjmu fyzických osôb pre mestá a obce vo výške 70,3 % . Tým sa nám opäť mestský rozpočet o niečo navýšil. Nárast v príjmoch sme zaznamenali aj vďaka zvýšenej disciplíne pri platbách dani z nehnuteľností právnických aj fyzických osôb a pri výbere poplatkov od obyvateľov mesta (odpady, záber verejného priestranstva, atď.). Pre ilustráciu uvádzam výšku rozpočtu mesta Pezinok od r.1998 až do roku 2006 a návrh na rok 2007:

Rok   Skutočné príjmy v mil.Sk         Skutočné výdavky v mil. Sk
1998                  139                                        136
1999                  121                                        123
2000                  253                                        250
2001                  132                                        133
2002                  208                                        191


Volebné obdobie 2002 - 2006
Rok      Skutočné príjmy v mil. Sk    Skutočné výdavky v mil. Sk
2003              238                                         238
2004              347                                         347
2005              377                                         377
2006 – rozpočet 360                  predpoklad – 360
Návrh rozpočtu
2007             470                                         470Už z týchto čísiel je vidieť dynamiku rozvoja mesta Pezinok, aj keď musím upozorniť, že v návrhu rozpočtu na r.2007 je zahrnutý predpokladaný úver vo výške 40 mil. Sk na rekonštrukciu budovy na Radničnom námestí č.9 a predpokladaný príjem z predaja časti územia Rozálka. To, že mesto Pezinok je na dobrej ekonomickej úrovni svedčí aj priradenie ratingového hodnotenia Slovenskou ratingovou agentúrou v hodnotách:

Dlhodobý korunový rating BBB – (stabilný výhľad)
Dlhodobý devízový rating BB +
Krátkodobý rating S2


Krátkodobé hodnotenie mesta je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB -.
Je treba uviesť, že miera nezamestnanosti sa pohybuje pod úrovňou 4 %. V oblasti strategického rozvoja má mesto definovanú jasnú víziu o svojom budúcom profile. Mesto vytvára priaznivé podmienky pre rozvoj podnikania a zvýšenie kúpyschopnosti obyvateľov.
Veľmi dôležitým zdrojom do rozpočtu mesta boli aj finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Pezinok získal vo volebnom období 2002 – 2006 z týchto prostriedkov 37 mil. Sk. Najvýznamnejšie projekty z hľadiska pridelenia financií sú: Bezbariérový areál rekreácie a športu – 22 mil. Sk (Športový štadión Komenského ul.), Geografický informačný systém – 6 mil. Sk, Rekonštrukcia amfiteátra – 3,7 mil. Sk a ďalšie.
Záverom môjho príspevku chcem poďakovať všetkým občanom mesta Pezinok za prejavenú dôveru, za pomoc pri realizácii volebného programu a zaželať príjemný život v našom krásnom a prosperujúcom meste.


Ohodnoťte článok: