Vyhodnotenie volebného programu 2. časť

November 2006 / Prečítané 1754 krát

MESTO PEZINOK

 Vyhodnotenie volebného programu primátora a Mestského zastupiteľstva v Pezinku za obdobie rokov 2002 – 2006

2časť.

 – Vysadili sme viac ako tisíc stromov vo všetkých častiach mesta (cca 1200), rozšírili sme plochy trávnikov a detských ihrísk.
– Namiesto rekonštrukcie ČOV sme iniciovali (spolu s firmou Hydroteam) projekt odkarpatského kanalizačného zberača, ktorý vyrieši v blízkej budúcnosti problém odpadových vôd nielen v Pezinku, ale v podstatnej časti nášho regiónu. Aktívne pôsobíme ako akcionári Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, kde sme vystupovali proti predaju podielov BVS cudzím investorom. Presadili sme, aby druhou etapou projektu bolo odkanalizovanie Grinavy a Limbachu.
– Zaviazali sme sa vybudovať v centre mesta pešiu zónu, čo sa nám podarilo z rôznych subjektívnych i objektívnych dôvodov len sčasti. Pešia zóna je dnes okolo Starej radnice a po ľavej strane ulice M. R. Štefánika. Odklonenie dopravy sme nerealizovali z dôvodov neúmerného zaťaženia okolitých ulíc, najmä Záhradnej a Holubyho. Nechceli sme riešiť tento problém za každú cenu a na úkor obyvateľov okolitých ulíc. Tu je namieste pripomenúť, že aj všetky ostatné koncepčné materiály a projekty sa budú v budúcnosti riadiť novým Územným plánom, generelom dopravy, riešením Centrálnej mestskej zóny a najmä Plánom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý sa pripravuje.

  – Zaviazali sme sa, že podporíme výstavbu supermarketov a hypermarketov, čo je dnes už realitou v podobe obchodných objektov Billa, Tesco, Hypernova, Lidl, i nákupných centier Mólo a Plus. Podporili sme tiež rozšírenie siete obchodov, služieb a najmä reštaurácií, kaviarní a vinární v meste. Rovnako sme podporili vybudovanie ubytovacích, rekreačných a turistických zariadení, ako i výstavbu náučných chodníkov a cyklotrás.
– Vybudovali sme Mestský podnik služieb, ktorý spravuje mestské byty, udržuje školské zariadenia a prevádzkuje zariadenia mesta (Mestská plaváreň a Mestské kúpalisko a ďalšie). – Začali sme rekonštrukciu tepelného hospodárstva, garantujeme bezporuchové vykurovanie i dodávku teplej vody a tiež stabilitu poplatkov a to i napriek rastúcim nákladom najmä za plyn a údržbu zariadení. Rekonštruovali sme kotolne na Juhu, Záhradnej ulici a primárny rozvod na Severe. Dosiahli sme v tejto oblasti niekoľko pozitívnych technických i ekonomických výsledkov.
Za veľký úspech považujeme získanie 11 394 metrov štvorcových pozemku na rozšírenie cintorína v meste. Zároveň treba spomenúť aj veľké úpravy cintorínov v Grinave a na Cajle. Tu pribudlo nové oplatenie, brána, chodníky, lavičky i vodovod a kanalizácia.

 

Bezpečnosť a poriadok

 – Zaviazali sme sa zefektívniť prácu mestskej polície, čo sa nám v plnej miere, podľa ohlasu občanov, aj podarilo. Začali sme prevádzkovať stráženie objektov a verejného i súkromného majetku kamerovým systémom. Vďaka systematickej práci MsP sa znížila pouličná kriminalita a vandalizmus. Zamerali sme sa tiež na preventívnu činnosť v práci s mládežou aj formou pôsobenia na školách či v letných táboroch.
V mnohých prípadoch sme aktívne spolupracovali s príslušníkmi PZ SR.
– Bezpečnosť chodcov, najmä žiakov pri školách, pravidelne zabezpečuje mestská polícia.
– Mesto v uplynulom volebnom období vybudovalo aj nové svetelné križovatky pri poliklinike a v Grinave (Alpínka), čo zvýšilo najmä bezpečnosť chodcov.
– Mestská polícia aktívne pôsobí aj pri zabezpečovaní verejného poriadku a riešení problémov v doprave.

 

Pomoc sociálne odkázaným občanom, rodinám a dôchodcom

  – Vybudovali sme Zariadenie opatrovateľskej služby na Komenského ulici, nocľaháreň pre ľudí bez prístrešia na Bratislavskej ul., nový klub dôchodcov na Hrnčiarskej ul., vlastnými pracovníkmi prevádzkujeme opatrovateľskú službu, zabezpečujeme vývarovňu a rozvoz stravy pre vyše 180 dôchodcov, podporujeme činnosť Klubov dôchodcov.
– Finančne podporujeme občanov v hmotnej núdzi príspevkami na živobytie, lieky, príspevkami na bývanie a pod. Podporujeme akcie a inštitúcie, ktorých činnosť je zameraná na sociálnu a zdravotnícku pomoc.
– Výrazne sme zamerali našu pozornosť na telesne hendikepovaných občanov, budujeme bezbariérové prístupy v meste , na úradoch i v kultúrnom centre. Ešte do konca roka vybudujeme výťah v KC a na mestskom úrade. Za našu činnosť sme boli ocenení aj v celoštátnej súťaži Slovensko bez bariér a cenou predsedu BSK (A. Strapáková). Ocenenie sme prevzali aj za prácu s mládežou (cenu Mosty, ktorú udeľuje Rada mládeže Slovenska).
– Podporujeme činnosť všetkých spoločenských organizácií a združení na území mesta, ale aj regiónu.

 

Samospráva a mestský úrad, školstvo, kultúra a pamiatky

 – Zaviazali sme sa, že vybudujeme kanceláriu prvého kontaktu, aby občan všetky informácie, ale i tlačivá dostal na jednom mieste. To sa nám aj v plnej miere podarilo realizovať (dnes iné mestá sa k nám chodia inšpirovať).
– Rozvíjame samosprávnu demokraciu, tým že umožňujeme občanom zúčastňovať sa na pripomienkových i rozhodovacích procesoch, ako i väčšou mierou informovanosti v TV Pezinok alebo v časopise Pezinčan, ktorý už dostáva zadarmo každá domácnosť (náklad 10 tisíc kusov)
– Počas celého volebného obdobia sme sa nestretli so sťažnosťou na porušovanie zákonov, alebo s prejavom klientelizmu či korupcie.
  Práve naopak, niekoľkokrát bola pozitívne hodnotená profesionalita a konštruktívny prístup pracovníkov mestského úradu k občanom. Všetky sťažnosti občanov boli predmetom riešenia hlavnou kontrolórkou a informovania mestského zastupiteľstva (tu boli niektoré riešené odbornými komisiami a poslaneckými skupinami).
– Kvalita práce sa zvýšila a to i napriek jej enormnému nárastu spôsobenému prenosom kompetencií zo štátu na samosprávu. Dobre funguje aj stavebný obecný úrad, ktorý je preneseným výkonom štátnej správy a svoju činnosť vykonáva aj pre okolité štyri obce.
– Spolupráca s cirkvami bola na veľmi dobrej úrovni. Mesto sa snažilo finančne pomôcť najmä v oblasti opráv cirkevných budov, ale bolo nápomocné aj pri zriadení prvej cirkevnej materskej školy.
– Na veľmi dobrej úrovni bola spolupráca so spoločenskými a profesijnými organizáciami, ako aj so športovými klubmi a organizátormi spoločenských a kultúrnych podujatí.
– Významne sme posilnili a rozšírili naše vzťahy s partnerskými mestami v zahraničí. K tradičným partnerským mestám ako Mladá Boleslav, Mosonmagyaróvár a Neusiedl am See pribudla slovinská Izola a taliansky Cormóns.
Výsledky spolupráce sa prejavili nielen v oblasti problematiky samospráv, ale najmä v priateľských kontaktoch obyvateľov jednotlivých miest, vo výmene kultúrnych hodnôt a stretnutiach profesijných skupín.


Ohodnoťte článok: