Vyhodnotenie volebného programu 1. časť

November 2006 / Prečítané 2109 krát
MESTO PEZINOK

 Vyhodnotenie volebného programu primátora a Mestského zastupiteľstva v Pezinku za obdobie rokov 2002 – 2006

1časť.

    Vážení spoluobčania, dovoľujeme si vám predložiť vyhodnotenie volebného programu za uplynulé volebné obdobie. Sú v ňom zosumarizované výsledky štvorročnej činnosti primátora a mestského zastupiteľstva, práce Mestského úradu, jednotlivých zariadení a spoločností riadených Mestom ako i občianskych aktivít. Je na vás, občanoch mesta, aby ste vyhodnotili a posúdili predložené výsledky, ktoré mesto a jeho samospráva dosiahli.
V programovom vyhlásení spred štyroch rokov sme si vytýčili pokračovať v budovaní a rozvoji mesta s prihliadnutím na ďalšie skvalitnenie práce samosprávy, zvýšení podielu občanov na riadení mesta, rozvoji ekonomických aktivít, podpore bývania, podnikania a služieb. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov rozvoja je ekonomická stabilita mesta a nezvyšovanie daní a poplatkov, ako aj finančné prostriedky vo fondoch mesta, ktoré k dnešnému dňu dosahujú výšku cca 90 miliónov korún.
  Veľký dôraz sme venovali aj rozvoju školstva, kultúry a športu, ako i stavu sociálnych služieb, zdravotníctva a cestovného ruchu. Dosiahli sme výrazné postavenie mesta Pezinka v rám-ci okresu, Malokarpatského regiónu, ale i Slovenska, a to nielen v rámci porovnateľných miest. Využili sme v dostatočnej miere jeho historické danosti a vinárske, banícke a keramické tradície pri rozvoji cestovného ruchu, turistiky a služieb.
Výrazne sme rozvinuli spoluprácu Pezinka a ostatných miest v rámci Slovenska, ale i v zahraničí. Vstúpili sme do Združenia miest a obcí Slovenska, aktívne sme pracovali v Únii miest Slovenska a primátor bol zvolený do prezídia Klubu primátorov SR. Iniciovali sme vznik Mikroregiónu Pezinok.

   Mesto v tomto období získalo aj niekoľko významných ocenení, z ktorých treba spomenúť aspoň jednu zo štyroch cien v súťaži Slovensko bez bariér, prvú cenu v súťaži MVaRR SR za mestskú bytovku na Zumberskej ul. a najmä veľmi dobré hodnotenie Slovenskej ratingovej agentúry. Úspešné boli aj prezentácie mesta na veľtrhoch cestovného ruchu, napr. každoročne Slovakiatour Bratislava, veľtrhu nehnuteľností, vo Viedni, v Brne, v Mladej Boleslavi a inde. Výsledky prieskumu z konca tohto roka hovoria napr. o zlepšených podmienkach v meste (spokojných a veľmi spokojných až 79,6 % opýtaných, pričom len 2,4 % hovorí o zhoršení, ďalej skôr spokojní alebo veľmi spokojní s prácou Mestského úradu bolo až 77,2 %, s činnosťou Mestského zastupiteľstva 85,3 % a s činnosťou primátora dokonca až 88,8 % opýtaných). To všetko sú čísla, ktoré hovoria jasnou rečou!
V ostatnom období sme sa venovali aj programovým materiálom a to koncepcii rozvoja mesta na roky 2006 2020 a najmä vytvoreniu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, ktorý je samozrejmosťou a povinnosťou pri získavaní grantov EÚ. Aj v tejto oblasti bol Pezinok úspešný, veď za štyri roky sme získali vyše 40 miliónov korún z mimorozpočtových prostriedkov.

    Vážení spoluobčania, v nasledujúcich riadkoch sa budeme venovať konkrétnym bodom Volebného programu, tak ako bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Pezinku na jeho prvom zasadaní v decembri 2002.

Bývanie, doprava  a životné prostredie

    – Zaviazali sme sa, že vybudujeme 50 mestských bytov. Vybudovali sme 52 bytov, z toho 41 na Zumberskej ulici a 11 v Grinave. Na ich výstavbu sme získali po prvýkrát v histórii mesta prostriedky zo štátu (ŠFRB), a to 7 miliónov nenávratnú pôžičku a 17 miliónov z úveru, za nesmierne výhodných podmienok a dlhodobého splácania úveru. (Na ilustráciu uvádzame fakt, že v rokoch 1990 – 2002 sa vybudovalo v Pezinku len 24 mestských bytov).
   – Záväzok, že vytvoríme podmienky pre minimálne 150 rodinných domov a bytov sme prekročili, pretože v tomto období sa v Pezinku postavilo vyše 150 rodinných domov a 390 bytov, mnohé na pozemkoch mesta.
– Zaviazali sme sa, že poskytneme občanom 100 miest na výstavbu garáži. Tento záväzok sme splnili len čiastočne (70 garáži), pretože sa vyskytli problémy pri vysporiadaní pozemkov a prekládke sietí.
– Zaviazali sme sa, že vybudujeme nové parkoviská. Tento záväzok sme splnili a odovzdali sme vyše 300 parkovacích miest. Vznikli napr. nové veľké parkoviská na sídlisku Sever a pred Kultúrnym centrom, ale aj na Záhradnej ulici, Moyzesovej ul., Muškáte a inde.
– V oblasti dopravy sme sa zaviazali, že nedovolíme štvorprúdovú cestu cez centrum mesta, ale presadíme cestný obchvat poza priemyselnú zónu. V tomto smere sme dosiahli výrazný pokrok v koordinácii našich aktivít s Bratislavským samosprávnym krajom. K dnešnému dňu je dokončené posudzovanie vplyvov na životné prostredie (MŽP SR) a vybraná firma (Dopravoprojekt) vyhotovuje projektovú dokumentáciu a spresňuje trasovanie obchvatu. Ponúkli sme svoju účasť na vysporiadaní pozemkov a zapracovali sme obchvat do nášho územného plánu.
   – Zároveň s rekonštrukciou železničnej trate sa vybudovali aj dva podjazdy a jeden nadjazd, zrekonštruovala sa budova železničnej stanice a nástupište. Iniciovali sme rekonštrukciu dvoch komunikácii na Drevárskej ul. a ul. Za dráhou a dočasný prechod pre chodcov do tehelne.
– V oblasti separovania odpadov sme dosiahli štandardné výsledky, zvýšil sa podiel separovaných komodít o plasty a prírodný odpad (haluzovina a révovina), ktorý sme separovali o rok skôr, ako to ukladal zákon. Aj pri zvyšovaní počtu obyvateľov sme dokázali znížiť podiel odpadu, ktorý sa ukladá na skládku.


Ohodnoťte článok: