Venujte pozornosť vykurovacím telesám

mjr. Ing. Eva Orlická / November 2006 / Prečítané 1713 krát
V zimnom vykurovacom období vzniká mnoho požiarov v dôsledku technických chýb i ľahostajnosti občanov. Najčastejšími príčinami požiarov sú poruchy vykurovacích telies, opotrebovanie a nedostatky na dymovodoch a komínoch, nedobrá obsluha vykurovacieho telesa, neodborná inštalácia, horľavina v blízkosti vykurovacieho telesa, manipulácia so žeravým popolom.
Zo strany užívateľov tepelných a vykurovacích telies je potrebné najmä:
– nepoužívať spotrebiče, na ktorých je porucha;
– pri vykurovaní nepoužívať horľa vé kvapaliny (benzín, lieh, petrolej a iné);
– zabezpečiť inštaláciu telies podľa návodu výrobcu;
– horľavé látky skladovať v bezpečnej vzdialenosti od palivových a elektrických spotrebičov;
– nevychladnutý popol ukladať len do nehorľavých nádob;
– kvapalné palivo dopĺňať len po od stavení spotrebiča a podľa návodu na obsluhu.
Pozornosť treba venovať aj čisteniu komínov. Je potrebné:
– zabezpečiť čistenie a kontrolu komínov osobami s odbornou spôsobilosťou v určených lehotách;
a) raz za 4 mesiace – ak sú do komína pripojené palivové spotrebiče na tuhé a kvapalné palivá;
b) raz za 6 mesiacov – ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín
bez vložky;
c) raz za 12 mesiacov – ak sú do komína pripojené spotrebiče na  plynné palivá a ak ide o komín s vložkou.
Nedodržiavaním uvedených zásad sa občan dopúšťa porušenia zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie povinností môže byť uložená pokuta do 3000 Sk.

Ohodnoťte článok: