Zo zasadnutia zastupiteľstva BSK

Ing. Jana Pešková / Október 2006 / Prečítané 1413 krát
Dňa 20. 9. 2006 sa konalo prvé podovolenkové zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Začalo sa slávnostným odovzdávaním ocenení BSK za rok 2005. Z rúk župana Vladimíra Bajana prevzali Pamätný list predsedu BSK aj Alžbeta Strapáková, dlhoročná vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Pezinku a Mgr. Slavomír Zoch, riaditeľ Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre.
Pracovná časť zasadnutia sa začala zložením sľubu poslanca Dušana Figeľa, ktorý nastúpil ako náhradník za Róberta Kaliňáka, ktorý sa vzdal svojho mandátu. Poslanci zobrali na vedomie správu o plnení rozpočtu BSK k 30. 6. 2006, zamietli návrh na združenie finančných prostriedkov s hlavným mestom Bratislava na rozšírenie a opravu Račianskej ulice v Bratislave. Dôležitým bodom programu bola správa o súčasnom stave školstva a návrh niektorých racionalizačných opatrení na zefektívnenie jeho činnosti na nasledujúce obdobie. Správa priniesla kompletný pohľad na školstvo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, prehľad jednotlivých učebných a študijných odborov a ich obsadenosť. Návrh na úpravu siete škôl sa dotkol aj stredných odborných učilíšť v našom meste a to formou zlúčenia SOU na Komenského ulici, SOU na ul. Milana Rastislava Štefánika v Pezinku a SOU lesníckeho v Modre-Harmónii k tislava Štefánika v Pezinku a SOU lesníckeho v Modre-Harmónii k
1. 1. 2007. K predloženým návrhom sa rozvinula diskusia, pričom poslanci poukázali na nedostatočnú pripravenosť navrhovanej racionalizácie a jej unáhlený termín. Na základe toho bolo prijaté uznesenie v pozmenenom znení, ktoré uložilo Úradu BSK analýzu dopracovať a opätovne predložiť na prerokovanie komisiám a potom zastupiteľstvu. Posledné body rokovania patrili prevodom a nájmom nehnuteľností.
Najbližšie zasadnutie zastupiteľstva BSK sa bude konať dňa 25. októbra.

Ohodnoťte článok: