Poďakovanie

Október 2006 / Prečítané 1649 krát


Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí dňa
19. 9. 2006 prišli na poslednej ceste odprevadiť
našu drahú dcéru, sestru a priateľku
Veroniku KOUKOLOVÚ.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary, prejavy sústrasti a slová útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť náš obrovský žiaľ a bôľ.
Smútiaca mamička, brat, priateľ a ostatná rodina.

Úprimná vďaka všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 12. 9. 2006 s manželom a otcom
Jozefom JANČOVIČOM.
Ďakujeme za preja§vy sústrasti a kvetinové dary. Man§želka Anna, dcéry Danka a Katka s rodinami, syn Dušan.Ohodnoťte článok: