Správa cintorínov informuje

Správa cintorínov / Október 2006 / Prečítané 1527 krát
Dňom 1. 11. 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 470/2005 Z.z. zo dňa 23. 9. 2005 o pohrebníctve.
V zmysle tohto zákona sa pri prideľovaní hrobového miesta uzatvára nájomná zmluva. V Pezinku sa tento postup uplatňoval aj v minulosti. Žiadame preto všetkých nájomcov hrobov, aby si preverili či vlastnia takúto nájomnú zmluvu. V prípade, že majú pochybnosti o existencii príslušnej nájomnej zmluvy (dedenie, strata a pod.), môžu požiadať o vydanie náhradného dokladu na Správe cintorínov, v Dome smútku v Pezinku. Potvrdenie o platnosti nájomnej zmluvy bude vystavené oprávnenej osobe po predložení občianskeho preukazu a po odsúhlasení s evidenciou, ktorá je vedená na Správe cintorínov.
Súčasne žiadame občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť informačným výveskám na cintorínoch, kde budú uverejnené zoznamy hrobov po uplynutí doby nájmu (neuhradené nájomné, často z dôvodov chybnej adresy, úmrtia a pod.).
Každý nájomca je povinný ohlásiť zmenu bydliska na Správe cintorínov. Kontaktné tel. č. do kancelárie správcu: 033/641 1045.

Ohodnoťte článok: