Sociálna kuratela pre deti a mládež

Mgr. Lucia Droščáková / September 2006 / Prečítané 4726 krát
Kto je sociálny kurátor pre deti a mládež? Kto sú jeho klienti, kam siaha jeho kompetencia a aké sú možnosti jeho pomoci?
Od 1. septembra 2005 vstúpil do platnosti zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele, ktorý prináša sociálnym kurátorom nové možnosti pri výbere spôsobu práce a pomoci svojim klientom. Opatrenia a pomoc sociálnej kurately pre deti a mládež sa zameriavajú na odstránenie a zmiernenie porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu dieťaťa v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa dieťa nachádza.
V systéme štátnej správy vykonáva sociálnu kuratelu pre deti a mládež oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku. Sociálnu kuratelu vykonáva predovšetkým pre maloletých a mladistvých, u ktorých sa prejavili poruchy v správaní, predovšetkým opakovaným zanedbávaním povinnej školskej dochádzky alebo častými útekmi z domu. Našimi klientmi sú mladí ľudia, ktorí z rôznych príčin šikanujú svojich kamarátov, sú členmi rôznych skupín, ktoré ich svojím negatívnym vplyvom ohrozujú, páchajú trestnú činnosť, požívajú alkoholické nápoje, sú závislí od hazardných hier, internetu, počítačových hier, drog a iných psychotropných látok alebo žijú skorým sexuálnym životom.
Prvým krokom sociálneho kurátora s klientom je poskytnutie odborného sociálneho poradenstva a informácií o možnostiach ďalšej pomoci alebo sprostredkovanie pomoci. Každému klientovi a jeho rodine ponúkame možnosť využiť odborné poradenstvo a intervenciu vo vybraných zariadeniach a inštitúciách. Poskytujeme pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí, zastupujeme maloletých a mladistvých v priestupkovom a trestnom konaní, ponúkame bezplatnú pomoc odborného psychológa, spolupracujeme s Centrami výchovnej a psychologickej prevencie, s políciou, mestskými a obecnými úradmi, s akreditovanými subjektmi, s cirkevnými a náboženskými organizáciami.
V priebehu tohto kalendárneho roka spomínané oddelenie zorganizovalo viacero besied na školách, ktoré boli zamerané na monitoring a prevenciu sociálnopatologických javov. O besedu prejavilo záujem 12 základných škôl v okrese Pezinok. Naším cieľom bolo pozitívne ovplyvniť postoje a názory detí a dospievajúcej mládeže, a tým prispieť k zdravému sociálnemu fungovaniu dnešných mladých ľudí a k znižovaniu počtu detí s problémami. Besedy poskytli zároveň priestor, kde mohli deti anonymne diskutovať o témach, ktoré ich zaujímajú a o problémoch, ktoré ich trápia, a potrebujú pri ich riešení pomoc.
Vo vzájomnej spolupráci s Mestskou políciou v Pezinku oddelenie vykonáva preventívne aktivity zamerané na kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok u maloletých a mladistvých v čase školského vyučovania, ako aj vo večerných hodinách.
Plánujeme uskutočniť výchovno-rekreačný tábor pre deti s výchovnými problémami, resp. pre deti v náhradnej rodinnej starostlivosti alebo deti ťažko zdravotne postihnuté, ktoré majú obmedzenú možnosť zúčastniť sa na klasickom rekreačnom tábore. Výchovno-rekreačný pobyt sa bude pridržiavať špeciálneho programu, zameraného na poruchy správania a rozvíjanie komunikačných a sociálnych zručností. Realizačný tím v súčasnosti konkretizuje jeho náplň aj obsadenosť detskými klientami. Úlohou takto zameraného pobytu bude poskytnúť deťom odborný, ale zároveň emočne prijateľný priestor na saturáciu svojich potrieb.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku prostredníctvom sociálnych kurátorov pre deti a mládež sa snaží prispievať k zvládnutiu a riešeniu problémových situácií detí a mládeže. V rámci činnosti úradu je dôležité klásť dôraz na preventívne opatrenia a tvorbu priestoru na diskusiu o témach, akými sú alkohol, drogy, kriminalita, šikanovanie, domáce násilie a výchovné problémy detí.