Spomíname

August 2006 / Prečítané 2352 krát

Odišla si z nášho života, my ostali sme sami, naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi.
Dňa 19. 8. 2006 uplynuli 2 roky, čo nás opustila manželka,
matka, babka, dcéra a sestra
Boženka KANKOVÁ.
S láskou spomína celá rodina.


   V mesiacoch máj a september 2006 si pripomíname nedožitých 80 rokov manželov
Eleny a Ladislava ŠPÁNIKOVÝCH. S láskou spomína syn Ladislav s rodinou.


Opustil si nás dňa 13. júna po plnom pracovnom nasadení. Ďaleko od svojich milých v cudzine. Bez jediného slova rozlúčky, v nedožitých päťdesiatichsiedmich rokoch. KRÉDOM Tvojho života bola PRÁCA!
Ivan PÄTOPRSTÝ
S láskou a žiaľom v srdci na Teba spomínajú: matka, manželka, dcéra, syn, brat, sestra, švagrovia, švagriné, tety, bratranci, sesternica, svatovci tu i v Taliansku s rodinami, krstná matka, krstné deti, ostatní príbuzní, spolupracovníci a priatelia. Venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 7. 8. 2006 sme si pripomenuli 10. výročie
úmrtia nášho kamaráta
Ladislava VALACHOVIČA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.


   Dňa 1. 7. 2006 by oslávila nedožitých 81 rokov naša mamička a babička Emka ŠURINOVÁ,
žiaľ navždy nás opustila 4. 5. 1996.
Dňa 21. 8. 2006 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil otec a dedko
Michal ŠURINA.
Kto ste ich poznali, prosím, venujte im tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.


Dňa 6. 8. 2006 sme si pripomenuli nedožitých 80 rokov
Milana IDEŠICA,
ktorý nás navždy opustil 27. 12. 2003.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína dcéra s manželom a deťmi.

Dňa 10. 9. 2006 si pripomenieme nedožité 77. narodeniny manžela, otca, dedka
Františka KANKU.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
Manželka Anna-Mária, synovia Dušan, Ľubomír,
dcéra Gabika a vnučka Kamilka.Dňa 4. 9. 2006 uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša manželka, matka
Ľudmila POLÁKOVÁ.
S úctou a vďakou spomína manžel, deti, vnuci a ostatná rodina.
S hlbokou láskou, úctou a vďakou myslíme v týchto dňoch
na nášho drahého
Štefana GABÍKA.
Dňa 6. 9. 2006 uplynie 20 rokov od jeho úmrtia.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabúdajú
a spomínajú s nami. Rodina Gabíková.