Zasadnutie zastupiteľstva BSK

Ing. Jana Pešková / Júl 2006 / Prečítané 1831 krát
Dňa 28. júna sa uskutočnilo ďalšie riadne zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktoré malo bohatý program. Najdôležitejším bodom rokovania bol Návrh záverečného účtu BSK za rok 2005. BSK dosiahol v roku 2005 príjmy vo výške 2 348 609 tisíc Sk, výdavky boli vo výške 2 278 312 tisíc Sk, čím výsledok hospodárenia predstavuje prebytok 70 297 tisíc Sk. Poslanci návrh záverečného účtu za rok 2005 schválili a taktiež aj prerozdelenie kladného výsledku hospodárenia – do rezervného fondu 70 000 tisíc Sk a do sociálneho fondu 297 tisíc Sk. Niekoľko bodov programu bolo venovaných aj sociálnym otázkam. Najskôr poslanci zobrali na vedomie správu o aktuálnom stave na úseku poskytovania sociálnej pomoci a potom schválili VZN BSK č. 10/2006 o podmienkach registrácie a poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc a VZN BSK č. 11/2006 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe úhrady za sociálne služby poskytované BSK. Zastupiteľstvo schválilo členstvo BSK v spoločenstve regiónov Stredoeurópsky dopravný koridor, návrh na poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu BSK v zmysle VZN č. 8/2005 o poskytnutí dotácií, zobralo na vedomie správu o plnení rozpočtu BSK k 31. 3. 2006 a schválilo návrh na úpravu rozpočtu na rok 2006. BSK každoročne oceňuje fyzické a právnicke osoby, ktoré sa svojou činnosťou významne zaslúžili o rozvoj a prezentáciu Bratislavského samosprávneho kraja. V tomto roku poslanci schválili okrem iných aj udelenie ocenenia Pamätný list predsedu BSK Alžbete Strapákovej, dlhoročnej vedúcej oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Pezinku a Mgr. Slavomírovi Zochovi, riaditeľovi Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre. Zastupiteľstvo schválilo vymenovanie Mgr. Art. Dany Kurillovej za riaditeľku Divadla LUDUS v Bratislave.
Na 11. júla predseda BSK Vladimír Bajan zvolal mimoriadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK, ktorého jediným bodom rokovania bola voľba podpredsedov BSK. Poslanci v tajnom hlasovaní zvolili dvoch podpredsedov – Moniku Flašíkovú-Beňovú a Martina Kuruca, čím počet podpredsedov doplnili na troch.
Ďalšie riadne zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja sa uskutoční dňa 20. septembra 2006.

Ohodnoťte článok: