Z histórie Holubyho ulice

Petra Pospechová, Peter Wittgrúber / Júl 2006 / Prečítané 2034 krát
Dnes, keď sa prechádzame ulicami nášho mesta, len ťažko si vieme predstaviť, ako mohlo vyzerať kedysi, ako mohli vyzerať jeho domy, či ulice. Pôdorys mesta môžeme čiastočne zrekonštruovať až na základe prameňov z prvej polovice 15. storočia. Významným dokladom je najmä správa o deľbe Pezinka a ďalších majetkov medzi Juraja a Mikuláša, synov Mikuláša, dvoch členov rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka z roku 1425. Z tejto deľby poznáme nielen podrobný opis hradu ale aj niektoré zaujímavé topografické údaje. Spomínajú sa niektoré budovy, konkrétne farský kostol Panny Márie, špitál sv. Ducha, fara, dom správcu špitála, dom zvonára a škola. Deľba, podľa dokumentov, sa začínala od vonkajšieho mosta hradu a pokračovala stredom ulice, zvanej Hradná alebo Trhová južným smerom, až k trhovisku. Tam sa pokračovalo na západ k potoku, pretekajúcemu mestečkom a po jeho prúde až na koniec mesta. Konkrétne sa tiež spomínajú ďalšie dva domy a to malý dom na konci mestečka, vedľa potoka z jeho západnej strany a veľký dom, zvaný Pergauz na rohu Garbiarskej ulice (dnešného Radničného námestia). Zaujímavým dokladom o rozsahu mestečka v tom čase je údaj o 317 usadlostiach, čo bolo vtedy pomerne veľa.
Garbiarska ulica z roku 1425 je stotožňovaná z dolnou časťou dnešnej ulice Holubyho. Táto predstavovala v celej svojej dĺžke jednu z dvoch hlavných ulíc stredovekého mestečka, novovekého mesta i dnešného Pezinka. V minulosti ju zväčša námestie rozdeľovalo na dve časti – dolná časť (od Krušičovej kúrie k železničnej stanici a späť k námestiu) sa v stredoveku nazývala aj Garbiarska (1425, 1437), L.Kossutha (1904), Komenského (1919) či A. Hitlera (1939). Horná časť sa volala Uhorská (1437), grófa Szechényiho (1904) či Kláštorská (1919). Vo viacerých starších súpisoch sa však ulica objavuje aj ako jednoliata, najčastejšie označovaná ako Prešporská (1601) alebo Uhorská (1785). Tvorila vstup do opevneného mesta a na jej začiatku stála jedna z troch mestských brán.
Podľa urbára z roku 1601 stálo na Prešporskej ulici (Pressburgergasse) až 70 domov. Domy boli postavené zväčša na 1/4 resp. 1/8 usadlosti (stará výmera), teda v rámci mesta na väčších parcelách.
Dnes prebieha na Holubyho ulici archeologický výskum, ktorý má za cieľ objasniť stredoveké osídlenie. Ošarpaná fasáda domu na Holubyho ulici č. 22 ani trochu nenaznačuje, aký historický klenot sa skrýva pod jeho fasádami, múrmi a úrovňou dvora. Predbežné výsledky kombinovaného pamiatkového, reštaurátorského a archeologického výskumu umožňujú vysloviť predpoklad, že už v 15. storočí stál na tomto mieste minimálne jeden kamenný dom. Doteraz zistené dôkazy o stredovekej kamennej architektúre v meste azda vyvrátia dnes vžitý názor o neskorostredovekej či ranonovovekej (renesančnej) výstavbe Pezinka.

Ohodnoťte článok: