MESTO PEZINOK

Júl 2006 / Prečítané 1654 krát

vyhlasuje výberové konanie v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme na obsadenie miesta
RIADITEĽ MESTSKÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO STREDISKA

s týmito predpokladmi a požiadavkami:

1. zamestnávateľ: Mestské zdravotnícke stredisko
2. funkcia ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: riaditeľ Mestského zdravotníckeho strediska
3. kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie, prax v riadiacej funkcii minimálne dva roky
4. iné kritériá a požiadavky: orientácia v problematike správy hnuteľného a nehnuteľného majetku, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk. B
5. požadované doklady: žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
6. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK: žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 31. 8. 2006 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok, s uvedením hesla: „VK – riaditeľ MZS“.

Uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady, budú pozvaní na výberové konanie. Bližšie informácie poskytne osobne, príp. telefonicky (033/6901 120) Mgr. Katarína Kazáriková, právnička MsÚ.