Zmeny v územnom pláne mesta

Milan Oravec / Júl 2006 / Prečítané 2100 krát
Mestské zastupiteľstvo 30. júna schválilo zmeny a doplnky Územného plánu mesta Pezinka (ÚPN) č. 2/2005.
Aktualizácia územného plánu, ktorý bol spracovaný v roku 1996, sa týka 24 zmien a doplnkov. Zahŕňajú vytvorenie podnikateľskej zóny za železničnou traťou a územnej rezervy na obchvat cesty II/502, plôch na bývanie, rekreáciu a záhradkárske osady. Zmena ÚPN zahŕňa aj zrušenie rezervovanej plochy na skládku tuhého komunálneho odpadu pri Panholci.
Návrh zmien a doplnkov ÚPN bol v súlade so stavebným zákonom vystavený na verejné nahliadnutie, informovala o ňom vyhláška v úradných tabuliach, TV Pezinok, internetová stránka mesta a konalo sa aj verejné prerokovanie návrhu za účasti spracovateľa Ing. arch. Imricha Pleidla.
V rámci pripomienkového konania Mesto Pezinok dostalo stanoviská od jedenástich orgánov štátnej správy. K návrhu bolo 30 pripomienok od obcí, správcov sietí a verejnosti.

Ohodnoťte článok: