Koncom roka končia anonymné vklady

Jún 2006 / Prečítané 1953 krát
Slovenská sporiteľňa, a.s., oznamuje občanom, že podľa novely Občianskeho zákonníka 31. 12. 2006 končí trojročná premlčacia doba, počas ktorej si klienti môžu vybrať zostatky zrušených anonymných vkladov. Po tomto termíne budú neuplatnené zostatky prevedené na účet určený Ministerstvom financií SR.
Za anonymnú sa nepovažuje vkladná knižka, keď je v nej uvedený text "Na meno" a súčasne meno, priezvisko, adresa a dátum narodenia alebo rodné číslo vkladateľa.