MESTO PEZINOK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovných miest:

Jún 2006 / Prečítané 1852 krát

Vedúci oddelenia školstva  a sociálnych vecí
Kvalifikačné predpoklady: VŠ (so zameraním na oblasť sociálnej práce výhodou)
Iné kritériá a požiadavky: znalosť problematiky sociálnych vecí – vítaná, bezúhonnosť, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, znalosť práce s PC, vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady: žiadosť, životopis, fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní, odpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi zasielajte poštou alebo prineste osobne do 31. 8. 2006 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla: VK–VOŠaSV.
Výberové konanie sa uskutoční 20. 9. 2006 od 14.00 hod. v budove MsÚ v Pezinku, Radničné nám. 7, I. posch., č. dv. 12.


Projektový manažér
so zameraním na:  iniciovanie projektov z hľadiska potrieb Mesta, spracovanie časových plánov projektu, plánovanie zdrojov v projekte, výpočet celkových nákladov na projekt, zhodnotenie efektívnosti, vedenie procesu obstarávania v projekte a zmluvné zabezpečenie projektu, komunikácia v projekte (vedenie ľudí v projekte);
Požiadavky: VŠ vzdelanie právnickeho alebo ekonomického smeru, orientácia v danej problematike, riadiace a organizačné schopnosti, komunikatívnosť, asertivita, práca s PC, vod. preukaz sk. B, znalosť anglického jazyka, bezúhonnosť.
Motivačný list so životopisom zasielajte do 15. 8. 2006 poštou na adresu: MsÚ, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok, prípadne doneste osobne do podateľne (na prízemí), alebo pošlite elektronickou poštou na adresu: msu@msupezinok.sk .
Nástup možný – dohodou.

Bližšie informácie: Mgr. Miroslav Šebesta, prednosta MsÚ (033/ 6901 110).