Za končiacim sa školským rokom

Jún 2006 / Prečítané 2451 krát
Pre väčšinu z nás predstavujú mesiace júl a august obdobie čerpania dovoleniek. Pre pedagogických zamestnancov, ale najmä riaditeľov škôl, je to obdobie sumarizácie jedného roka a prípravy na ďalší školský rok. V priebehu školského roka škola zabezpečuje okrem výchovno-vzdelávacieho procesu aj ďalšie aktivity. Jednou z nich je organizovanie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží.
Poslaním týchto súťaží je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov na školách. Sú založené na systematickej práci s talentovanou mládežou, podporujú jej súťaživosť, napomáhajú rozvíjať talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí. Školské kolá postupových súťaží organizujú školy na základe dobrovoľnosti. Organizovaním regionálneho (okresného) kola poveruje krajský školský úrad. V okrese Pezinok boli poverené tie školy a školské zariadenia, ktoré majú vytvorené nielen zodpovedajúce materiálne podmienky, ale aj erudovaných pedagógov, ktorí ako členovia jednotlivých komisií riadia a zabezpečujú priebeh súťaží.
V Pezinku tento školský rok organizovali regionálne (okresné) kolá predmetových olympiád a športových súťaží tieto školy:
ZŠ Fándlyho – matematická olympiáda (Mgr. Mária Radimáková), pytagoriáda, gymnastický štvorboj,
ZŠ Holubyho – Slávik Slovenska (Eva Rosenbergerová),
ZŠ Kupeckého – volejbal, atletika,
ZŠ Na bielenisku – biologická olympiáda (PaedDr. Elena Matuská), geografická olympiáda (Mgr. Oľga Damaškovičová), olympiáda v anglickom jazyku (Mgr. Ivanka Chytrá), basketbal (Mgr. Ján Boriš), volejbal (Mgr. Milan Martiš),
ZŠ s MŠ Orešie
– basketbal, futbal, vybíjaná,
CVČ – Európa v škole (Mgr. Viera Lužová), orientačný beh (Anatolij Bilobžickij). V zátvorkách sú mená predsedov komisií jednotlivých súťaží.
Vyhlasovateľom týchto súťaží je Ministerstvo školstva SR. Väčšina z nich sa nekončí regionálnym kolom, ale má postupový charakter a končia sa celoštátnym kolom. Teší nás, že naši pedagógovia pripravujú pezinských žiakov na tieto súťaže a dosahujú pekné výsledky.
Ďalšou oblasťou, ktorá súvisí s výchovno-vzdelávacím procesom žiakov je MONITOR 9. Jeho ciľom je získať objektívne údaje o úrovni vedomostí deviatakov, dáva rodičom do rúk objektívne informácie o vedomostiach dieťaťa, v budúcnosti by mal nahradiť prijímacie skúšky na stredné školy.
Aj keď výsledok MONITORA 9 nie je meradlom úrovne školy, ale je výsledkom vedomostí žiakov, uvádzame tabuľku priemernej úspešnosti v predmetoch slovenský jazyk a matematika v Pezinku a v Slovenskej republike.

Priemerná úspešnosť  Percentá  Body
Predmet  Mesto  SR  Mesto  SR
Slovenský jazyk  81,2  81,2  24,4  24,4
Matematika  58,7  61,4  17,7  18,4

   Každá zo škôl a školských zariadení mala v priebehu roka podstatne viac aktivít. Dňa 1. 2. 2006 vstúpila do platnosti vyhláška č. 9/2006 Z. z. MŠ SR o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. Podľa § 3 ods. 2 tejto vyhlášky, zverejní riaditeľ školy správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení do 31. 12. v kalendárnom roku na internetovej stránke školy.

Základná škola  Internetová stránka školy
ZŠ Fándlyho  www.zsfandlyho.sk
ZŠ Holubyho  www.zsholuby.sk
ZŠ Kupeckého  www.kupk.edu.sk
ZŠ Na bielenisku  www.zsnabielenisku.webpark.sk
ZŠ s MŠ Orešie  www.zsoresie.sk
CVČ  www.epicentrum.org


Ohodnoťte článok: