Praveký nález na Bielenisku

Mgr. Július Vavák / Máj 2006 / Prečítané 2124 krát
Počas výstavby inžinierskych sietí v lokalite Na bielenisku došlo k porušeniu sídliskového objektu. V závere roka 2004 potom na tomto mieste vykonali archeologický výskum zameraný na zdokumentovanie a záchranu pamiatok pred postupujúcimi prácami.
   Napriek pokročilému ročnému obdobiu sa podarilo, súčinnosťou Malokarpatského a Mestského múzea, zachrániť zaujímavý nálezový fond. Preskúmali sme zahĺbený sídliskový objekt (azda obydlie či hospodársku stavbu), z ktorého nadzemnej drevenej časti sa zachovalo len zuhoľnatené drevo a zvyšky výmazu stien, tzv. mazanice – prepálenej hliny premiešanej s plevami. Okrem mazanice zásyp stavby tvoril početný črepový materiál zo zásobnicových amfor, hrncov, misiek i šálok a džbánkov. Na ich základe sme boli schopní objekt zaradiť do eneolitu (mladšia doba kamenná), presnejšie do jeho včasného úseku reprezentovaného tzv. ludanickou kultúrnou skupinou (najnovšie datovanie – cca 4000 – 3500 pred n. l.).
V priestore Pezinka ju dosiaľ poznáme minimálne z ďalších piatich, zrejme neveľkých osád. Tvary nádob, ako i neobvyklá rytá výzdoba časti keramických nálezov (pôvodne zvýraznená bielou výplňou) poukazujú na intenzívne západné a južné kontakty s príbuznými kultúrnymi skupinami (Morava, Rakúsko, Maďarsko). Zaujímavými dokladmi miestnej výroby látok sú dva prasleny a zlomok závažia z tkáčskeho stavu. Kamenné predmety zastupuje zlomok vybrúseného sekeromlatu a štiepaná čepieľka na rezanie.
Pozoruhodné v súvislosti s ľudom ludanickej skupiny je to, že popri bežných nížinných sídliskách zakladal i výšinné, dokonca i opevnené sídliská. Bezpečne doložené prenikanie do horského prostredia dopĺňa i rozloženie pezinských osád (po prúde potoka) postupujúce až na úpätie Malých Karpát (lokalita pod cajlanským kostolom). V horskom prostredí tento ľud ťažil drevo, kamennú surovinu, bezpochyby i surovinu s obsahom medi. Zreteľné doklady ťažby na tento kov máme v danom čase v oblasti Španej Doliny pri Banskej Bystrici. Ďalšie spracovanie medi potom dokumentujú nachádzané finálne výrobky (nástroje, zbrane, ozdoby).

Ohodnoťte článok: