Spomíname

Máj 2006 / Prečítané 2587 krát
Dňa 14. 5. 2006 uplynul rok,
čo nás vo veku 59 rokov opustil náš drahý
Ivan PESSEL.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Matka, manželka, syn, dcéra, sestry a brat s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú spolu s nami.

Dňa 21. 5. 2006 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila naša drahá mama, babka a prababka
Brigita ČECHOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. Synovia Pavel, Milan a dcéra Brigita s rodinami.Tá rana v srdci stále bolí,
zabudnúť nám nedovolí.
Zhasli oči, stíchol tvoj hlas
a veľká bolesť stále je v nás.
Dňa 6. 6. 2006 uplynie šesť smutných rokov od chvíle, keď nás navždy tragicky opustila naša milovaná
Anitka KLAMOVÁ, rod. Bučeková.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli, venujú jej tichú spomienku a spomínajú s nami. Smútiaca rodina.

Odišiel si z nášho života, my ostali sme sami,
naveky budeš v srdciach tých, čo ťa mali radi.
Dňa 1. mája 2006 uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko
Jaroslav  MIHALOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Manželka Jožka, deti Alenka a Jaroslav a ostatná rodina.V to ráno... do sĺz a smútku zahalený, bol tvoj odchod nečakaný. Pustý ostal náš dom, keď nie si v ňom. Prázdno a ticho... Bolesť a žiaľ, kdeže je tvoja usmiata tvár? Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.
Dňa 19. mája 2006 sme si pripomenuli
10. výročie tragickej smrti nášho drahého
 Marcela RUSNÁKA.
Spomínajú rodičia a sestra Lenka s Olinkou.

Dňa 3. 6. 2006 uplynie 6 rokov, čo nás opustil náš drahý syn, manžel, otec, brat
 Ján ROMAN.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu venujú tichú spomienku.Tak tíško odišla duša tvoja,
nestihol si povedať ani zbohom rodina moja.
Dňa 14. 5. 2006 uplynul rok, čo nás navždy opustil
vo veku 58 rokov náš drahý
Milan MOJŽIŠ.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéra s manželom a vnúčik Tomáško, tiež ostatná smútiaca rodina.

Dňa 15. 5. 2006 uplynulo 15 rokov odvtedy čo nás navždy opustil náš drahý manžel a otec
Ján HREBÍČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a synovia.Dňa 18. 6. uplynie 10 rokov od úmrtia nášho otca
Mariána HEJDUŠKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 30. 5. 2006 si pripomenieme nedožité 55. narodeniny
manžela, otca a dedka
Milana MRAVCA.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami, tichú spomienku. Manželka Joja, dcéry Jojka a Mirka s rodinami.Dňa 25. 6. 2006 si pripomenieme 2. výročie úmrtia milovaného otca
Matúša KLAMA.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Odišiel si, no v našich srdciach žiješ stále.
Dňa 9. 5. 2006 uplynulo smutných 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš manžel, otec, deduško
Štefan MIKOVIČ
z Pezinka.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami. Tí, ktorí ste ho poznali venujte mu, prosím, tichú spomienku.


Dňa 15. mája uplynulo 20 rokov čo nás navždy opustila naša matka a babka
Jozefína KUJANOVÁ.

Dňa 28. apríla uplynulo 26 rokov čo nás navždy opustil náš otec a dedko
Florian KUJAN.
Kto ste ich poznali venujte im tichú spomienku. S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.