MESTO PEZINOK

Máj 2006 / Prečítané 2076 krát

v súlade s Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/91 Zb.) podľa § 281 a nasl. vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž na predaj pozemkov v k.ú. Grinava, v areáli Grünfeld o celkovej výmere 7 061 m2 a troch stavieb (dva rodinné domy a jedna hospodárska budova), zapísaných na LV č. 1285, ktorý je evidovaný na Katastrálnom úrade v Bratislave, Správe katastra Pezinok.


Minimálna kúpna cena je stanovená v sadzbe:
– 7 000 000 Sk
na využitie na formu individuálnej bytovej výstavby, resp.
– 5 000 000 Sk na využitie historickej zástavby (tzv. Pálfyovský majer) na formu rozvoja cestovného ruchu a vinárstva.
Vzor kúpnej zmluvy spolu s podmienkami súťaže si môžete pozrieť na stránke www.pezinok.sk , vyzdvihnúť osobne na sekretariáte prednostu MsÚ (budova MsÚ v Pezinku, Radničné nám. č. 7, 1. posch., č. dv. 3), prípadne si ich vyžiadať prostredníctvom e-mailovej pošty: msu@msupezinok.sk .
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach organizačných a právnych na: Mgr. Miroslava Šebestu, prednostu MsÚ v Pezinku, ktorý je organizátor súťaže, tel. č. 033/6901 110, e-mail: sebesta.miroslav@msupezinok.sk , resp. na jeho sekretariát, tel. č. 033/6901 111, e-mail: msu@msupezinok.sk .
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú, alebo zrušiť súťaž. Túto skutočnosť ihneď oznámi navrhovateľom a uverejní spôsobom, ktorým vyhlásil podmienky súťaže.


Ohodnoťte článok: