Z rokovania Zastupiteľstva BSK

Ing. Jana Pešková / Máj 2006 / Prečítané 1452 krát

   V stredu 10. mája sa uskutočnilo riadne zasadnutie zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, na ktorom boli poslanci zvolení do školských rád a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Poslanci za okres Pezinok boli delegovaní takto: Gymnázium Pezinok – Oliver Solga, Richard Demovič, Gymnázium Modra – Vladimír Medlen, Jana Pešková, Obchodná akadémia Pezinok – J. Pešková, R. Demovič, Pedagogická a kultúrna akadémia – O. Solga, Jozef Chynoranský, Stredná vinársko-ovocinárska škola Modra – V. Medlen, J. Pešková, SOU Štefánikova ul. Pezinok – R. Demovič, O. Solga, SOU Komenského ul. Pezinok – V. Medlen, J. Pešková.
Hlavný kontrolór predniesol správu o kontrole plnenia uznesení zastupiteľstva a o kontrole vybavovania sťažností na Úrade BSK za 2. polrok 2005. Ďalej si poslanci vypočuli informáciu o aktuálnom stave cestnej infraštruktúry v kraji po skončení zimného obdobia a schválili navýšenie finančných prostriedkov na dofinancovanie zimnej údržby o takmer 8 miliónov korún a na bežnú údržbu komunikácií na území hlavného mesta SR Bratislavy 20 mil. Sk. Poslanci zobrali na vedomie informáciu o čerpaní komunálneho investičného úveru na financovanie rekonštrukcie administratívnej budovy BSK na Drieňovej ul. č. 7, informáciu o výsledkoch verejného obstarávania realizovaného Úradom BSK, vyhodnotenie činnosti zariadení kultúry za rok 2005 a schválili odmenu hlavnému kontrolórovi za IV. štvrťrok a I. štvrťrok 2006.
V júni sa budú konať zasadnutia všetkých pracovných komisií a 28. 6. riadne zasadnutie Zastupiteľstva BSK.


Ohodnoťte článok: