Hospodárenie mesta s prebytkom

Milan Oravec / Máj 2006 / Prečítané 1484 krát

   Poslanci Mestského zastupiteľstva na májovom zasadnutí prerokúvali správu o hospodárení mesta za vlaňajší rok. K záverečnému účtu nemali žiadne výhrady, keďže výsledky boli priaznivé a skončili s prebytkom.
V príjmovej časti bolo plnenie 122 percent. Ročná rozpočtovaná suma po dvoch novelách 377 086 tis. Sk bola k 31. 12. 2005 navýšená na 459 532 tis. Sk.
Vo výdavkovej časti ročný rozpočet 377 086 tis. Sk bol mierne prekročený, v skutočnosti sa vyčerpalo 386 161 tis. Sk (102 percent).
K 31. 12. 2005 vznikol prebytok hospodárenia 26 542 tis. Sk, ktorý bude rozdelený do fondov.
Záverečný účet mesta k 31. 12. 2005 bol overený auditorom a hlavnou kontrolórkou mesta s konštatovaním, že hospodárenie bolo v súlade so zákonom.
Spracovateľka správy Ing. Jana Pešková, vedúca finačného oddelenia MsÚ Pezinok, nám k hospodáreniu mesta povedala:
Rok 2005 bol prvým rokom fiškálnej decentralizácie a s ňou súvisiacich legislatívnych zmien, čo sa pozitívne prejavilo na plnení rozpočtu mesta. Podarilo sa naplniť a prekročiť takmer všetky rozpočtované bežné príjmy – príjem z podielu na daniach v správe štátu, príjem z miestnych daní a zo správnych poplatkov. Kapitálový príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 50 mil. Sk. Na strane výdavkov sú najviditeľnejšie kapitálové výdavky v podobe nového bytového domu na Zumberskej ulici, dobudovanie infraštruktúry Na bielenisku, vybudovanie chodníkov na uliciach Fándlyho a Trnavskej, začatie prestavby budovy bývalej školy na Oreší na byty a iné. Všetky tieto vplyvy – prekročenie bežných príjmov, mierne šetrenie bežných výdavkov a kladný rozdiel medzi kapitálovými príjmami a výdavkami, spôsobili vznik prebytku hospodárenia v sume 26 542 tis. Sk, ktorý bude prerozdelený do rezervného fondu (3 mil.) a do fondu zvláštnych prostriedkov na vykrývanie budúcich kapitálových výdavkov (23 542 tis. Sk).


Ohodnoťte článok: