Príspevky na kultúru a sociálnu pomoc

Mestský úrad / Apríl 2006 / Prečítané 2168 krát
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku 31. marca schválilo návrh na rozdelenie účelových prostriedkov na kultúru a sociálnu pomoc v roku 2006. Finančné príspevky z rozpočtu mesta dostanú:

Oblasť kultúry:
 Únia žien 15 000 Sk (na akciu Pezinok spieva – spievajte s nami, Žena za volantom, Deň matiek, Úcta k starším), Občianska iniciatíva Grinava 10 000 Sk (miestne tradície v Grinave – sviatky jari, Deň matiek, vianočné sviatky, Nový rok), Dychová hudba Grinavanka 20 000 Sk (oprava a údržba nástrojov, krojov, nákup notového materiálu), Občianske združenie P.R.D. 50 000 Sk (18. ročník festivalu Cibulák), ZŠ s MŠ Orešie 6 000 Sk (Európa, vitaj! – ceny pre súťažiacich, kancelárske potreby, poštovné), Spevokol KD Jasienka 10 000 Sk (zakúpenie haleniek), Malokarpatský banícky spolok 18 000 Sk (na činnosť v r. 2006), Juraj Burianek 5 102 Sk (tlač plagátov na výstavu Z Jeruzalema ku všetkým národom), ARION – hudobná skupina 5 000 Sk (produkcia na Slovakiatoure), OZ Spolok Dychová hudba Cajlané 58 000 Sk (4. ročník festivalu Dychovky v Preši), Malokarpatské múzeum 45 000 Sk (Keramické trhy 2006), Malokarpatská knižnica 30 000 Sk (podujatia pre detských čitateľov, obnova knižničného fondu), Centrum voľného času 23 000 Sk (projekt Atlantída, podujatia pre deti a mládež, Náučný chodníček Zámockým parkom), Velvet music 10 000 Sk (hud. festival Acoustic Night, hudobný večer Blue Velvet Night), OZ Ad Una Corda 48 000 Sk (strava a ubytovanie pre zahran. účastníkov festivalu), Tomáš Václav 3 000 Sk (nahrávanie skladieb na podujatia, ktoré reprezentujú Pezinok), Jiří Vitáloš 10 000 Sk (Pezinský permoník 2006), Dobrov. hasičský zbor pri SOU 2 000 Sk (súťaž graf. prác Požiarna ochrana očami detí), Ing. Oľga Bejdáková 10 000 Sk (festival Kapustnica), Študentský parlament 10 000 Sk (medzin. letný tábor detí z družobných miest Pezinka).

Oblasť sociálnej pomoci:
 Únia nevidiacich a slabozrakých 5 000 Sk (na činnosť), Klub Venuša 5 000 Sk (na činnosť), Jednota dôchodcov 15 000 Sk (výlet Orava a Poľsko, športové dni seniorov), Združenie kresťanských seniorov 10 000 Sk (činnosť klubu), Jednota dôchodcov Grinava 5 000 Sk (zájazd, na kultúru, hud. skupina JaJoba), Slovenský zväz telesne postihnutých 15 000 Sk (na činnosť, Flóra, zájazdy, kult. podujatia), OZ Dotyk, Pinelova nemocnica 10 000 Sk (na činnosť), Mestská polícia 17 500 Sk (tábor Kráčaj s otvorenými očami), SZPB 15 000 Sk (na činnosť), Združenie na pomoc ľuďom s ment. postihnutím 10 000 Sk (na činnosť), PAX CHRISTI SLOVAKIA 10 000 Sk (detský tábor júl – august), Zväz diabetikov 10 000 Sk (edukačno-výchovné pobyty, meranie cukru, tlaku, cholesterolu), Združenie abstinentov Klub ALFA 5 000 Sk (relaxačno-motivačný pobyt v Turč. Tepliciach), Evanjelický a cirkevný zbor 10 000 Sk (práca s deťmi – výtv. dielne, šport. aktivity, tématické zájazdy), Mestský odbor Živeny 10 000 Sk (prednášk. činnosť, tématický zájazd, spoloč. a kultúr. podujatia), MaMaTaTaJa 22 500 Sk (detské ihrisko), Študentský parlament 10 000 Sk (letný tábor pre deti), Alžbeta Lančaričová – OZ Úsmev domova 25 000 Sk (na stavbu pre deti z detských domovov), Miestny klub Slovenský orol 10 000 Sk (prev. náklady na klub), Zbor Modrý oblak – skauti 10 000 Sk (organ. táborov, doplnenie inventáru, príspevok na energie).

Príspevky na kultúru sú 378 000 Sk, na sociálnu pomoc 230 tis. Sk. Žiadosti o poskytnutie príspevkov na rok 2007 treba predložiť do 30. septembra 2006.

Ohodnoťte článok: