Pezinok–mesto priateľské k zdravotne postihnutým

Apríl 2006 / Prečítané 1914 krát
Pomoc pre deti so špeciálnymi pedagogickými potrebami

   Poskytuje ju Špeciálna základná škola. Okrem 9-ročnej školskej dochádzky ponúka:
– Prípravný ročník pri Špeciálnej základnej škole v Pezinku

Cieľ prípravného ročníka:
pripraviť deti s odloženou školskou dochádzkou na úspešný vstup do školy.

Pre koho je určený:
v prípravnom ročníku zaškoľujú 6-ročné deti, ktoré dovŕšia 6. rok do konca kalendárneho roka v príslušnom školskom roku. Je to na žiadosť rodičov s odporúčaním psychológa (školská nezrelosť, odložená školská dochádzka, stupeň mentálneho zaostávania, oneskorený vývin, oneskorený vývin reči, nezaškolené v materskej škole, sociálne zanedbané a pod.). Po absolvovaní prípravného ročníka vykoná psychológ kontrolné psychologické vyšetrenie s odporúčaním na vzdelávanie v 1. ročníku základnej školy alebo špeciálnej základnej školy.

 Popis činnosti v prípravnom ročníku:
deti majú zabezpečenú starostlivosť psychológa, logopéda. Pracuje s nimi špeciálny pedagóg. Dĺžka vyučovacieho dňa je štyri hodiny, týždenne 20 hodín. Po vyučovaní môžu deti navštevovať špeciálny školský klub detí. V prípravnom ročníku sa striedajú metódy a formy práce rozdelené do jednotlivých výchov, ktoré rozvíjajú schopnosti detí potrebné v 1. ročníku. V triede je maximálne osem detí, aby sa bolo možné každému dieťaťu individuálne venovať.

Prípravný ročník ponúka rozvíjanie:
grafomotorických zručností, zrakovej a sluchovej diskriminácie hlások, matematických predstáv, sebaobslužných, výtvarných, pracovných zručností, samostatnosti v školskej práci, reči a komunikačných schopností, zdravého telesného vývinu.

Špeciálna materská škola
Špeciálna materská škola (ŠMŠ) v Pezinku je štátne predškolské zariadenie s právnou subjektivitou pri Špeciálnej základnej škole, ktorého zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Bratislave. Súčasťou školy je špeciálno-pedagogická poradňa.

Popis činnosti ŠMŠ:
zaškoľuje deti so špeciálnope-dagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno vzdelávacom programe. Zapisuje deti od 3 do 6 rokov na základe žiadosti rodiča, lekára, pedagóga bežnej materskej školy a psychológa. ŠMŠ sa venuje deťom s mentálnym postihnutím, deťom s detskou mozgovou obrnou, hyperaktivitou, poruchou pozornosti, autizmom, poruchou reči a deťom s viacerými chybami.

ŠMŠ ponúka:
vysokú špeciálnopedagogickú odbornosť výchovného procesu, špeciálne kompenzačné a rehabilitačné pomôcky, odbornú intervenciu špeciálnopedagogického, logopedického a psychologického poradenstva a diferencovaný špeciálnopedagogický prístup.

Kontakt na Špeciálnu základnú školu v Pezinku a Špeciálnu materskú školu, Komenského 25, Pezinok, tel. 033/642 3973, fax 033/642 3973, e-mail:
vyberal@szpk.sk


Ohodnoťte článok: