VÝBEROVÉ KONANIE

Apríl 2006 / Prečítané 1754 krát

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa:

l Základná škola, Holubyho 14, Pezinok;
l Základná škola, Kupeckého 74, Pezinok;
l
Základná škola, Na bielenisku 2, Pezinok.

Kvalifikačné predpoklady:
– Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy ustanovenú osobitným predpisom
– Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe;
– Absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady;
– Riadiace a organizačné schopnosti, komunikačné predpoklady;
– Občianska bezúhonnosť;
– Vypracovanie návrhu koncepcie rozvoja školy.

Požadované doklady:
1. Prihláška
2. Osobný dotazník
3. Profesijný životopis
4. Overené doklady o vzdelaní
5. Odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace
6. Vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy

   Prihlášku s dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť do 26. 5. 2006 do 12,00 hod. s označením na obálke „VÝBEROVÉ KONANIE" a adresa školy v ktorej sa záujemca uchádza o funkciu na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.


Ohodnoťte článok: