MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Apríl 2006 / Prečítané 1647 krát

podľa ust. § 281 a nasl. Obchod. zák. v y h l a s u j e
obchodnú verejnú súťaž
na predaj nehnuteľností


v k.ú. Pezinok ul. kpt. Jaroša, za účelom výstavby garáží, v zmysle Geometrického plánu č. 59/2004 zo dňa 17. 2. 2006, úradne overeného 3. 3. 2006, vyhotoveného Karolom Světlíkom (ďalej len „GP“), to konkrétne parc.č. :
– parc.č. 2023/491 zast. plocha o výmere 19 m2,
– parc.č. 2023/492 zast. plocha o výmere 19 m2,
– parc.č. 2023/493 zast. plocha o výmere 19 m2,
– parc.č. 2023/494 zast. plocha o výmere 19 m2,
– parc.č. 2023/495 zast. plocha o výmere 19 m2,
– parc.č. 2023/496 zast. plocha o výmere 19 m2,
zapísaných na LV č. 4234.


PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Predmetom návrhu zmluvy bude odkúpenie pozemku podľa GP, individuálne určenie konkrétnej garáže stanoví výberová komisia vymenovaná MsZ v Pezinku pri vyhodnotení súťaže;
2. kúpna cena pozemku 1.000,- Sk/m2 + treba rátať s nákladmi spojenými s vybudovaním podložia pod garáže;
3. zaplatenie kúpnej ceny pred podaním KZ na Katastrálny úrad Správu katastra v Pezinku;
4. prednosť majú občania, ktorí majú trvalý pobyt v danej lokalite resp. v blízkosti danej lokality, sú vlastníkmi osobného motorového vozidla (povinnosť preukázať) a ani žiadateľ ani osoba žijúca s ním v spoločnej domácnosti nie je vlastníkom garáže;
5. v prípade väčšieho záujmu o garáže ako sú možnosti na výstavbu rozhodne komisia losovaním;
6. do výberového konania budú zaradené len žiadosti podané v termíne do 15. 5. 2006, na žiadosti podané po tomto termíne sa neprihliada.
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veci:
– organizačných na : Mgr. Renátu Gottschallovú, ved. práv. odd., organizátor súťaže, č.t. 033/ 6901 121, e-mail: gottschallova.renata@msupezinok.sk .


Ohodnoťte článok: