Podpora nezamestnaných invalidných občanov

Apríl 2006 / Prečítané 1881 krát
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku poskytuje príspevok na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačom o zamestnanie so zdravotným postihnutím. Príspevky sú financované z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. Zákon stanovuje podmienky na poskytnutie príspevku, a to vedenie uchádzača o zamestnanie v evidencii Úradu práce najmenej štyri mesiace a preukázanie miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% rozhodnutím Sociálnej poisťovne.
Ak občan spĺňa tieto podmienky a má záujem podnikať, prihlási sa na prípravu na začatie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Úrad práce ponúka možnosť absolvovať rekvalifikáciu s názvom Podnikateľské minimum, účelom ktorej je vypracovanie podnikateľského zámeru a získanie základných vedomostí z oblasti podnikania. Výška príspevku občanovi so zdravotným postihnutím na začatie vykonávania alebo prevádzkovania samostatnej zárobkovej činnosti v Bratislavskom kraji je v súčasnosti 89 556 Sk na úhradu nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou a poskytuje sa formou jednorazového paušálneho príspevku. Žiadateľ môže získať aj príspevok na úhradu preukázaných dodatočných nákladov vo výške 100 752 Sk, čo sú náklady súvisiace s rozšírením a úpravou pracoviska a tiež náklady na vybavenie pracoviska strojmi, zariadeniami, pracovnými pomôckami a ich inštaláciu. Tento príspevok sa vypláca po predložení dokladov o výdavkoch, ktoré vznikli po začatí podnikania.
Príspevok nie je možné poskytnúť na činnosti odvetvia dopravy a činnosti spojené s výrobou, spracovaním alebo marketingom potravín, pomocou pri činnostiach súvisiacich s vývozom, ktorá je podmienená uprednostnením domácich tovarov pred dovážanými, odvetvia: poľnohospodárstvo, rybné hospodárstvo a vodohospodárstvo, oceliarsky priemysel, lodiarsky priemysel, priemysel syntetických vlákien, automobilový priemysel a uhoľný priemysel.
Ďalšie informácie vám radi poskytneme na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku, ul. Moyzesova 2, Pezinok, 3 posch., č. dverí 404, tel.č. 033/6902623.

Ohodnoťte článok: