Napadnuté VZN Ústavným súdom bolo dané do súladu so zákonom

Apríl 2006 / Prečítané 1833 krát
Ústavný súd SR Nálezom č. 83/2006 Z.z. rozhodol, že VZN č. 2/1997 o vyhlásení záväzných častí územného plánu, prijaté Mestským zastupiteľstvom v Pezinku, nie je v súlade s Ústavou SR, zákonom o odpadoch a zákonom o obecnom zriadení. Dňom vyhlásenia Nálezu v Zbierke zákonov, stratilo napadnuté VZN účinnosť (15. 2. 2006) a ak by sa nedalo do súladu s dotknutými predpismi, po šiestich mesiacoch od vyhlásenia v Zbierke zákonov by stratilo aj platnosť.
Mestský úrad v Pezinku pripravil VZN č. 2/2006, ktorým sa napadnuté VZN č. 2/1997 malo zladiť s dotknutými právnymi predpismi. K návrhu VZN č. 2/2006 podali v zákonom stanovenej lehote pripomienky spoločnosť Ekologická skládka, a.s. a Krajský úrad životného prostredia v Bratislave. V podstate obidva subjekty požadovali, aby do záväznej časti územného plánu Mesta Pezinka bola zahrnutá v lokalite Nová jama regionálna skládka na nie nebezpečný odpad. Spracovatelia návrhu VZN č. 2/2006 uvedené pripomienky zamietli a predložili návrh VZN na prerokovanie poslancom Mestského zastupiteľstva v Pezinku.
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, na svojom mimoriadnom zasadnutí 10. apríla 2006, schválilo VZN č. 2/2006 v predloženom znení, bez pripomienok. Následne bolo VZN zverejnené na úradnej tabuli na 30 dní (od 12. 4. 2006), pričom účinnosť nadobudne pätnástym dňom od zverejnenia (27. 4. 2006).


Ohodnoťte článok: