Triedenie odpadov je dôležité

Milan Oravec / Apríl 2006 / Prečítané 3040 krát
O význame triedenia odpadov je azda zbytočné písať, každý vie, že to má viacero plusov. Vďaka separovaniu papiera, skla, biologického odpadu, niekde už aj plastov, sa znižujú náklady na vývoz a likvidáciu odpadov. Vytriedené suroviny netreba vyvážať na smetisko, nevznikajú náklady na ich odvoz a uloženie, navyše niektoré sa dajú speňažiť. Náklady na likvidáciu odpadov ovplyvňujú výšku poplatkov, ktoré znáša občan.
Je výhodné, keď je množstvo vytriedených odpadov, čo najvyššie, okrem znižovania nákladov si chránime životné prostredie.
V minulom roku bolo v Pezinku vytriedených 17,78 percenta odpadov v týchto množstvách: papier 170,70 tony, sklo 39,16 t, biologický odpad 964,02 t, plasty 20,45 t, nebezpečné odpady 11,28 t. Zvyšného netriedeného odpadu vyvezeného na skládku bolo 5575,35 t (82,22%).
Mierny nárast vytriedenýh odpadov oproti roku 2004 sa týkal najmä skla, biologického odpadu, plastov a nebezpečných odpadov. Zberné miesto nebezpečných odpadov je v sídle firmy Petmas na Šenkvickej ulici. Občania sem môžu bezodplatne priviezť syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje, obaly so zvyškami nebezpečných látok, rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, žiarivky na iný odpad obsahujúci ortuť, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice, detergenty, liečivá, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia atď.
V roku 2005 bolo na sídliskách rozmiestnených 331 kontajnerov na netriedený odpad. Na každom stanovišti je kontajner na papier. Kontajnery na sklo v počte 50 kusov sú rozmiestnené po celom meste, slúžia pre obyvateľov rodinných domov aj sídlisk. Počet kontajnerov na plasty sa v minulom roku zvýšil na 29 a vyvážajú sa dvakrát mesačne.
V rekreačných oblastiach je rozmiestnených 37 kusov 1100 litrových kontajnerov na netriedený odpad.
Žiaci základných škôl v rámci organizovaného zberu vyzbierali 120,70 t papiera a 28,74 t skla. Materské školy nazbierali 1,475 t plastov.
Pri prerokúvaní správy o triedení odpadov v našom mestskom zastupiteľstve poslanci konštatovali, že separovanie odpadov je stále nedostačujúce, najmä na sídliskách, kde sa mnohí skrývajú za anonymitu. Záujem všetkých občanov musí smerovať k zvýšeniu triedenia odpadov. Ľahostajnosť a nedbanlivosť veru nie sú na mieste. Treba si uvedomiť, že nedisciplinovanosť v separovaní povedie len k zvyšovaniu poplatkov za likvidáciu odpadov, čo ešte viac zaťaží náš rodinný rozpočet.

Prehľad o separovaní odpadov (údaje sú v percentách)

Rok  Papier  Sklo  Biolog.odpad  Plasty  Nebez. odpady  Vytriedené  Zvyšný odpad
2001  2,00  1,10  14,10      17,20  82,80
2002  1,74  1,28  14,47      17,49  82,51
2003  2,02  0,78  13,74      16,54  83,46
2004  2,59  0,37  13,28  0,13  0,07  16,44  83,56
2005  2,52  0,58  14,21  0,30  0,17  17,78  82,22


Ohodnoťte článok: