Spomíname

Marec 2006 / Prečítané 1843 krát

Odišiel tíško, niet ho medzi nami,
v našich srdciach žije spomienkami.
S bolesťou v srdci sme si dňa 15. 3. 2006 pripomenuli druhé výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a deduška
Štefana BEDECSA.
S láskou na neho spomína manželka Mária, dcéra a syn s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu venujú tichú spomienku.
Smútiaca rodina
S neutíchajúcou bolesťou v srdci sme si 16. marca 2006 pripomenuli 1. výročie náhleho úmrtia našej drahej manželky, mamy a babky
Žofie JANÁSOVEJ.
So smútkom v srdci si na ňu spomínajú manžel Ján,
deti s rodinami a vnúčatá.
Kto ste ju poznali, prosíme, venujte jej tichú spomienku.


Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami,
v srdciach našich žiješ spomienkami.
Dňa 28. marca 2006 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
František ONDREJKA.
S úctou spomínajú manželka, deti s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 5. 4. 2006 uplynie 5 rokov, čo nás vo veku 90 rokov
opustil náš milovaný otec
Martin STARNA.
S láskou spomínajú synovia Martin a Ladislav,
vnúčatá Iveta a Martin s rodinami.
Dňa 7. 4. 2006 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko
Jozef BAUER.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Manželka a ostatná smútiaca rodina.


Dňa 20. 2. 2006 sme si pripomenuli nedožitých 60 rokov a zároveň
si 31. 3. 2006 pripomíname 5. výročie úmrtia
našej drahej manželky a mamy
Veroniky WITTGRUBEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Smútiaca rodina.
Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní.
O to ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Pre mňa a mojich najbližších takým človekom bol milovaný manžel, otec a dedko
 Ivan TICHÝ,
ktorého 3. výročie úmrtia sme si pripomenuli 27. 3. 2006.
S veľkou láskou, ale i bolesťou a smútkom v srdci si naňho spomína manželka Gabriela, syn Eduard,
dcéra Ivanka s rodinou.


Tá rana v srdci stále bolí a nikdy sa nezahojí. Aj keď nie si medzi nami, v srdciach žiješ stále s nami. V spomienkach navždy ťa máme a s láskou spomíname.
Dňa 14. 4. 2006 uplynú 2 roky, čo nás opustil
náš drahý manžel, otec, dedko, pradedko
Eduard ŠVARC.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.
Dobrý človek nikdy nezomiera
v srdciach tých, ktorí ho milovali.
Dňa 22. 4. 2006 uplynú dva roky, čo nás navždy opustil vo veku 73 rokov náš drahý manžel, otec, dedko, krstný otec
Bohumil KŘUPALA.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Janka, Martinka s rodinami a ostatná smútiaca rodina. Ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.


Dňa 23. 3. 2006 to boli 3 roky,
čo nás navždy opustil manžel, otec a dedko
Ľudovít GUŠTAFÍK.
S láskou spomínajú manželka, synovia, vnúčatá
a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 26. 3. 2006 sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia nášho manžela, otca, starého otca učiteľa
 Adama NAHÁLKU.
S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.


Dňa 6. 4. 2006 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama a babička
 Anna  GALÁNKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel, syn Emil, vnuci Emko, Veronka a ostatná smútiaca rodina.
Dňa 21. marca 2006 uplynulo 10 rokov, čo nás nečakane opustil manžel, otec, starý otec a priateľ
plk. Ing. Ignác HIANIK.
S úctou a vďakou spomína rodina a priatelia. Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.


Ohodnoťte článok: