Kontajnery na jarné upratovanie

Marec 2006 / Prečítané 1512 krát
Počas jarného upratovania a jarných prác dá Mesto Pezinok k dispozícii občanom 20 veľkokapacitných kontajnerov, ktoré budú rozostavané po celom meste v čase od 31. marca do 10. apríla. Stanovištia budú vyznačené na mapke v úradných tabuliach a na internetovej stránke Mesta Pezinka alebo sa môžete informovať na mestskom úrade, odd. životného prostredia, č. tel. 6901 150.
Žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali odpad s obsahom škodlivín, napríklad žiarivky, farby, batérie a akumulátory, elektrické a elektronické zariadenia, kyseliny, rozpúšťadlá, fotochemické látky a podobne. Na celoročný zber odpadu s obsahom škodlivín vám slúži zberné miesto na Šenkvickej ulici č. 12, v sídle firmy Petmas.
Dôrazne žiadame občanov, aby do kontajnerov nedávali biologický odpad, t.j. révy a konáre, ten sa nesmie ukladať na skládku. Biologický odpad ukladajte na voľnú plochu ku kontajnerom. Medzi bioodpad nepatrí drevo lakované, morené alebo inak upravené, napr. starý nábytok. Je to veľkoobjemový odpad patriaci do kontajnerov.


Ohodnoťte článok: