Výročie narodenia Františka Bokesa

Martin Hrubala / Marec 2006 / Prečítané 1633 krát
Azda tak trochu v tieni niektorých iných slávnych rodákov a osobností ostáva občas meno a práca Pezinčana Františka Bokesa. Možno preto, že primárne pracoval ako historik, a teda bol známy skôr užšej historickej obci a záujemcom o slovenské dejiny, ako širokej verejnosti. Narodil sa 24. marca 1906 v našom meste, a v tomto čase si pripomíname okrúhle sté výročie jeho narodenia.
PhDr. František Bokes, CSc. patril medzi najvýznamnejších slovenských historikov vojnového a povojnového obdobia, z ktorého prác naša domáca historiografia čerpá dodnes. Vyštudoval dejepis a zemepis na FF UK v Bratislave, kde potom pôsobil ako pedagóg. V roku 1943 sa stal riaditeľom Historického ústavu SAVU. Po roku 1945 pôsobil ako vedúci odboru Povereníctva SNR pre školstvo a národnú osvetu. Stál pri zrode Slovenskej historickej spoločnosti v roku 1946, keď bol zvolený za člena výboru. Aktívne sa zaujímal o problémy slovenskej historiografie, pričom často publikoval správy zo stretnutí slovenských historikov či valných zhromaždení Slovenskej historickej spoločnosti. Na týchto zasadnutiach referoval najmä o stave výskumu a rozvoji dejín školstva na Slovensku. Vyslovoval sa v prospech obnovenia užších kontaktov s českými kolegami, ktoré boli počas druhej svetovej vojny prerušené. Po prevrate v roku 1948 pôsobil v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako vedecký pracovník. Málokto vie, že František Bokes bol aj skúsený novinár a publicista, keď napr. v predvojnovom období bol spravodajcom Lidových novín na Slovensku.
Svoj profesionálny historický bádateľský záujem smeroval spočiatku na historickú geografiu, neskôr najmä na slovenské dejiny v 19. storočí. Výpočet jeho syntéznych prác, štúdií a príspevkov do rôznych odborných časopisov či novín by bol veľmi veľký, preto na ilustráciu vyberáme len: Historický atlas k slovenským dejinám, Dejiny Slovenska a Slovákov. Od najstarších čias po oslobodenie, Vývin predstáv o slovenskom území v 19. storočí, Vývin osídlenia mesta Bratislavy atď. František Bokes bol taktiež zostavovateľom veľkého päťzväzkového diela Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848-1918. Počas prác na svojom vrcholnom vedeckom projekte však náhle vo veku nedožitých 62 rokov dňa 20. marca 1968 v Bratislave zomrel.
Týmto príspevkom chceme aspoň z časti priblížiť Pezinčanom osobnosť rodáka Františka Bokesa a vzdať mu úctu za všetku prácu a námahu, ktorú venoval rozvoju slovenskej historickej vedy.


Ohodnoťte článok: