Odbojári hodnotili svoju činnosť

Mária Markeová / Marec 2006 / Prečítané 1520 krát
Vyvrcholením dvojročnej aktivity venovanej 60. výročiu SNP a ukončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom bola januárová výročná členská schôdza Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Pezinku. Uskutočnila sa za bohatej účasti členov a hostí na čele s podpredsedom oblastného výboru SZPB Dr. Štefanom Kopčanom.
   S obsažnou správou o činnosti vystúpil predseda ZO Ing. Ľudovít Šušol. S uspokojením konštatoval, že úlohy vytýčené v pláne činnosti sa podarilo splniť. Zamerali sme sa predovšetkým na podujatia s mládežou. Pomáhali nám pri tom kultúrno-spoločenské inštitúcie v meste. Boli to besedy s priamymi účastníkmi bojov, literárne, spevácke a výtvarné súťaže, kvízy o udalostiach počas II. svetovej vojny. Zviditeľnili sme život a dielo pezinského rodáka generála Karola Pekníka, hrdinu SNP, ktorý je pochovaný na pezinskom cintoríne. Zásluhou Mesta bola na jeho hrobe odhalená pamätná tabuľa a na budove Mestského úradu pamätná tabuľa na počesť 60. výročia víťazstva nad fašizmom.
Pre nových členov sme zorganizovali zájazd po stopách II. svetovej vojny a do partizánskej obce Cígeľ, ktorá je tiež rodiskom nášho predsedu Ľ. Šušola. V spomienkach nám zostalo milé prijatie a priateľské posedenie s cígeľskými odbojármi.
Každoročne so zármutkom odprevádzame na poslednej ceste našich členov – bojovníkov, ale na druhej strane s radosťou konštatujeme, že členov neubúda, naše rady sa rozširujú o nových, mladších ľudí. V súčasností máme 81 členov.
Oslavy významných výročí boli na vysokej úrovni, a je potešiteľné, že účasť občanov na nich má stúpajúcu úroveň. S vďakou oceňujeme sponzorskú pomoc Mesta a primátora Olivera Solgu a ďalších, bez ich pomoci by sme naše podujatia nemohli organizovať. Naše poďakovanie patrí tiež TV Pezinok, časopisu Pezinčan, Pezinsko a zväzovému časopisu Bojovník, za to že o našich podujatiach informujú širokú verejnosť.
V oblasti sociálno-zdravotnej pamätáme na chorých a bezvládnych členov. Členky našej komisie ich navštevujú pri príležitosti životných jubileí, vďaka sponzorskej pomoci prispievame chorým na lieky, zabezpečujeme im rehabilitáciu a lekársku starostlivosť, pripravujeme tiež rozlúčky so zosnulými.
V našom úsilí nepoľavujeme, s novými predsavzatiami kráčame v ústrety 13. zjazd SZPB. V krátkom čase vyjde Zborník spomienok priamych účastníkov bojov pred 60 rokmi, v jarnom období bude v Grinave odhalená pamätná tabuľa americkým letcom. K napĺňaniu plánu činnosti prispieva i dohoda o spolupráci s oblastnou vojenskou prokuratúrou a Pezinským baníckym spolkom.

Ohodnoťte článok: